Příbalový leták DOBEXIL H SUP

Humánní léčivý přípravek

DOBEXIL H SUP

Čípky
Calcii dobesilas monohydricus, Lidocaini hydrochloridum monohydricum
Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Dobexil H sup musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Dobexil H sup a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Dobexil H sup používat
 3. Jak se Dobexil H sup používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Dobexil H sup uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE DOBEXIL H SUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Dobexil H sup jsou čípky do konečníku, které obsahují kombinaci dvou léčivých látek, dobesilan vápenatý a lidokain. Používají se k podpůrné léčbě hemoroidů a dalších onemocněních konečníku, jako jsou bolestivé trhliny kůže a svědění v okolí konečníku.
Dobesilan vápenatý upravuje porušenou funkci stěn hemoroidálních žil, tlumí jejich zvýšenou propustnost, zvyšuje jejich odolnost a snižuje tvorbu otoků.
Lidokain místně znecitlivuje sliznici a kůži a tím snižuje svědění a bolest.
Na postižená místa působí příznivě i mastný charakter čípkového základu, který brání sliznici před mechanickým a chemickým drážděním.
Přípravek je vhodný pro dospělé a mladistvé od 15 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DOBEXIL H SUP POUŽÍVAT

Nepoužívejte Dobexil H sup

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku

Dobexil H sup;

 • jestliže jste těhotná nebo kojíte;
 • jestliže je Vám méně než 15 let;
 • jestliže trpíte těžkým onemocněním srdce a/nebo ledvin.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dobexil H sup je zapotřebí

 • jestliže trpíte jakýmkoliv onemocněním konečníku, je zvlášť důležité dbát o hygienu a pečovat o pravidelnou stolici. Je proto nutné pít dostatečné množství tekutin a jíst málo kořeněnou stravu s dostatečným množstvím vlákniny.
 • jestliže nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží nebo se naopak Vaše příznaky zhorší či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Některé příznaky tohoto onemocnění, zejména krvácení a bolest, mohou být příznaky jiných onemocnění, která mohou vyžadovat včasnou léčbu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Pokud Vám lékař předepisuje jakýkoliv lék, upozorněte jej, že užíváte čípky Dobexil H sup.
Bez porady s lékařem nepoužívejte jiné přípravky určené k použití do konečníku.

Používání přípravku Dobexil H sup s jídlem a pitím
Dobexil H sup se používá nezávisle na době jídla.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Tento přípravek se nesmí podávat v období těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. JAK SE DOBEXIL H SUP POUŽÍVÁ

Vždy používejte Dobexil H sup přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Uvolněte čípek roztržením nastřižené fólie nad špičkou čípku. Čípek si zavádějte do konečníku 2krát denně (ráno a večer). Před každým ošetřením, a zvláště po stolici, je nutné místo v okolí konečníku pečlivě omýt či lépe osprchovat studenou vodou.
Přípravek používejte nejdéle 7 dnů.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Dobexil H sup, než jste měl(a)
Předávkování tímto přípravkem je vzhledem jeho lékové formě nepravděpodobné.
Při náhodném požití čípku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Dobexil H sup
Pokud je to možné, aplikujte čípek, jakmile si vzpomenete. Pokud to možné není, dávku vynechejte a pokračujte v obvyklém dávkování.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Dobexil H sup nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Čípky Dobexil H sup v doporučeném dávkování vyvolávají nežádoucí účinky jen zřídka. U citlivých jedinců se mohou vyskytnout alergické reakce, např. kožní vyrážky nebo podráždění konečníku, které se projevuje jako pálení a svědění.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK DOBEXIL H SUP UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25oC, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem a světlem.
Chraňte před mrazem.
Přípravek Dobexil H sup nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Dobexil H sup obsahuje

 • Léčivými látkami jsou Calcii dobesilas monohydricus 250 mg, Lidocaini hydrochloridum monohydricum 40 mg v 1 čípku
 • Pomocnými látkami jsou: čípkový základ H 15 a W 35, antioxidant pro tuky s butylhydroxy­toluenem

Jak Dobexil H sup vypadá a co obsahuje toto balení
Dobexil H sup jsou bílé až slabě nažloutlé čípky torpédovitého tvaru
Velikost balení: 10 čípků

Držitel rozhodnutí o registraci
Valeant Czech Pharma s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Zentiva k.s., Praha, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Slovensko: Dobexil H sup

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
8.6.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.