Příbalový leták TORVAZIN 20 MG

Humánní léčivý přípravek

Torvazin 20 mg

potahované tablety
atorvastatinum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujete v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je Torvazin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Torvazin užívat
 3. Jak se Torvazin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Torvazin uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Torvazin a k čemu se používá

Torvazin patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky, které upravují hladinu lipidů (tuků) v těle.
Torvazin se užívá ke snížení hladiny krevních tuků – cholesterolu a triglyceridů v případě, že změna dietního režimu a způsobu života nebyla dostatečně účinná. Torvazin se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce dokonce i tehdy, máte-li normální hladiny cholesterolu. Ve standardní nízkocholesterolové dietě se má pokračovat i během léčby.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Torvazin užívat

Neužívejte Torvazin

 • jestliže jste alergický(á) na atorvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže máte nebo jste někdy měl(a) onemocnění mající vliv na játra;
 • jestliže jste měl(a) neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů;
 • jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci;
 • jestliže jste těhotná nebo se pokoušíte otěhotnět;
 • jestliže kojíte.

Upozornění a opatření
Důvody, proč pro Vás Torvazin nemusí být vhodný, jsou následující: Před užitím přípravku Torvazin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

 • jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku, nebo jako důsledek prodělané cévní mozkové příhody máte v mozku malé váčky s tekutinou;
 • jestliže máte problémy s ledvinami;
 • jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus);
 • jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, nebo vyskytlo-li se u Vás nebo ve Vaší rodině dědičné svalové onemocnění;
 • jestliže jste proděl(a) toxické poškození svalů při užívání léků snižujících hladinu tuků v krvi (např. jiných statinů nebo fibrátů);
 • jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu;
 • jestliže jste prodělal(a) jaterní onemocnění;
 • jste-li starší 70 let. máte těžké respirační (dechové) selhávání.

Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, lékař Vám provede krevní testy před zahájením léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Torvazin, aby předpověděl možnost rizika nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko nežádoucích účinků na svaly např. rhabdomyolýza, se zvyšuje, pokud jsou některé léky užívány ve stejnou dobu (viz bod 2 „Další léčivé přípravky a Torvazin“).
V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukrů nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Další léčivé přípravky a Torvazin Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku Torvazin nebo může být jejich účinek přípravkem Torvazin ovlivněn. Tento typ vzájemného ovlivňování může způsobit, že jeden nebo oba léky se stanou méně účinnými. Případně se může zvýšit riziko nebo závažnost nežádoucích účinků, včetně závažného zhoršení svalové kondice známé jako rhabdomyolýza popsaná v bodě 4:

 • Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin.
 • Určitá antibiotika nebo antimykotika např. erythromycin, klarithromycin, telithromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová.
 • Jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol.
 • Některé blokátory vápníkového kanálu používané při angině pectoris nebo vysokém krevním tlaku, např. amlodipin, diltiazem; přípravky regulující srdeční rytmus, např. digoxin, verapamil, amiodaron.
 • Léky užívané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, apod.
 • Jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují účinek přípravku Torvazin, zahrnující ezetimib (snižující cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost), perorální antikoncepce, stiripentol (proti křečím při epilepsii), cimetidin (užívaný proti pálení žáhy a peptickým vředům), fenazon (proti bolesti) a antacida (přípravky užívané při zažívacích potížích obsahující hliník a hořčík).
 • Přípravky dostupné bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Torvazin s jídlem, pitím a alkoholem
Viz bod 3 pro informaci jak se přípravek Torvazin užívat. Prosím, vezměte v úvahu následující:
Grapefruitová šťáva
Nepijte víc než jednu nebo dvě malé skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velké množství může měnit účinek přípravku Torvazin.

Alkohol
Během užívání přípravku se vyhněte konzumování většího množství alkoholu. Další podrobnosti viz bod 2 “Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Torvazin užívat“.

Těhotenství, kojení a fertilita
Neužívejte Torvazin, pokud jste těhotná, nebo těhotenství plánujete.
Neužívejte Torvazin, jste-li v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivé antikoncepční prostředky.
Neužívejte Torvazin, pokud kojíte.
Bezpečnost přípravku Torvazin během těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána.
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek běžně neovlivňuje Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte dopravní prostředek, jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud je Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.

3. Jak se Torvazin užívá

Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholeste­rolovou dietu, kterou máte dodržovat také během léčby přípravkem Torvazin.
Doporučená počáteční dávka přípravku Torvazin je 10 mg jednou denně u dospělých a dětí ve věku 10 let a starších. Lékař Vám může dávku podle potřeby zvýšit tak, abyste užíval(a) dostatečné množství. Váš lékař bude upravovat dávku v intervalu 4 týdnů nebo delším. Maximální dávka přípravku Torvazin je 80 mg jednou denně u dospělých a 20 mg jednou denně u dětí.
Tablety přípravku Torvazin se polykají celé, zapíjejí se vodou a mohou být užívány kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo bez něj. Pokuste se však užívat tabletu každý den ve stejnou dobu.
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Délku trvání léčby přípravkem Torvazin stanoví Váš lékař.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Torvazin je příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Torvazin, než jste měl(a)
Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet přípravku Torvazin najednou (více než je Vaše obvyklá denní dávka), vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Torvazin
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Torvazin
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete léčbu ukončit, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud u sebe zpozorujete kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat tablety a informujte neprodleně svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1–10 pacientů z 10000):

 • Závažné alergické reakce způsobující otok obličeje, jazyka a krku, který může způsobit velké obtíže při dýchání.
 • Závažné onemocnění projevující se olupováním a otokem kůže, puchýři na kůži, v ústech, na očích a genitáliích, horečka.

Kožní vyrážka s růžovo-červenými skvrnami zvláště na dlaních nebo chodidlech, s možným vznikem puchýřů.

 • Svalová slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zvláště pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou horečku; což může být způsobeno neobvyklým rozpadem svalových buněk, který je život ohrožující a může vést i k poškození led­vin

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10000):

 • jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením nebo zvýšenou tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte co nejdříve svého lékaře.

Další možné nežádoucí účinky přípravku Torvazin
Časté nežádoucí účinky (postihují 1–10 pacientů ze 100) zahrnují:

 • zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu,
 • alergické reakce,
 • zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladiny cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinkinázy v krvi,
 • bolest hlavy,
 • nevolnost, zácpa, plynatost, poruchy trávení, průjem,
 • bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad,
 • výsledky jaterních testů signalizující zhoršenou funkci jater.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1–10 pacientů z 1000) zahrnují:

 • Anorexie (ztráta chuti k jídlu), nárůst tělesné hmotnosti, snížení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladiny cukru v krvi)
 • noční můry, nespavost,
 • závrať, pocit necitlivosti nebo mravenčení v prstech na rukou a nohou, snížená citlivost na bolest nebo dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti,
 • zastřené vidění,
 • zvonění v uších a/nebo v hlavě,
 • zvracení, říhání, bolest horní i dolní části břicha, pankreatitida (zánět slinivky vyvolávající bolesti žaludku),
 • hepatitida (zánět jater),
 • vyrážka a svědění, kopřivka, ztráta vlasů,
 • bolest krku, svalová únava,
 • únava, pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky zejména kotníků, zvýšená teplota,
 • přítomnost bílých krvinek v moči.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1–10 pacientů z 10000) zahrnují:

 • poruchy zraku,
 • neočekávané krvácení nebo tvorba modřin,
 • cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí),
 • poranění šlach.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 10 000 pa­cientů) zahrnují:

 • alergické reakce – příznaky mohou zahrnovat náhlý sípot a bolest nebo sevření na hrudi, otok očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka a hrdla, potíže s dýcháním, kolaps,
 • ztráta sluchu,
 • gynekomastie (zvětšení prsů u mužů a žen).

Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny léků – statinů:

 • sexuální potíže,
 • deprese,
 • dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka,
 • cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukrů nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci

5. Jak Torvazin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Torvazin obsahuje

 • Léčivou látkou je atorvastatinum (atorvastatin). Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (jako atorvastatinum calcicum).
 • Pomocnými látkami jsou: tableta: mannitol (E421), mikrokrystalická celulosa, uhličitan vápenatý (E170), povidon K30, sodná sůl kroskarmelosy, natrium-lauryl-sulfát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát; potahová vrstva tablety: hypromelosa 2910/06 (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 6000.

Jak Torvazin vypadá a co obsahuje toto balení
10 mg: bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 7 mm.
20 mg: bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 9 mm.
40 mg: bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety o rozměrech 8,2×17 mm.
Blistr: (OPA-Al-PVC/Al): 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100, 200 (10×20), 500 tablet pro všechny síly.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Tento přípravek se dodává jako potahované tablety o síle 10 mg, 20 mg a 40 mg.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30–38.
Maďarsko

Výrobce
Actavis hf
Reykjavíkurvegi 76–78
220 Hafnarfjörður
Island
a Balkanpharma – Dupnitsa AD 3 Samokovsko Str.
Dupnitsa 2600
Strana 6 (celkem 6)
Bulharsko
a
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť Keresztúri út 30–38.
Maďarsko
a
Pharmaceutical Works Polpharma S.A.
Production Solid Forms Department
19, Pelpinska Str., 83–200 Starogard Gdanski
Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tento léčivý přípravek je v členských zemích EU registrován pod těmito názvy:
Česká republika TORVAZIN 10 mg, 20 mg, 40 mg
Maďarsko TORVATEC
Island DELATOR
Polsko TORVAZIN

Tento příbalový leták byl naposledy revidován
19.12.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.