Příbalový leták SUMATRIPTAN MYLAN 50 MG

Humánní léčivý přípravek

Sumatriptan Mylan 50 mg

potahované tablety
sumatriptanum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Sumatriptan Mylan a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sumatriptan Mylan užívat
 3. Jak se přípravek Sumatriptan Mylan užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Sumatriptan Mylan uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

Název Vašeho léčivého přípravku je Sumatriptan Mylan, potahované tablety. V této příbalové informaci budeme na přípravek odkazovat pod názvem Sumatriptan Mylan.

1. Co je přípravek sumatriptan mylan a k čemu se používá

Přípravek je určený pro léčbu migrény.
Sumatriptan Mylan je léčivý přípravek určený pro léčbu závažné bolesti hlavy označované jako záchvat migrény s nebo bez poruchy zraku a vnímání, které se označuje jako aura.
Sumatriptan Mylan by měl být užíván, pouze pokud máte známky nebo příznaky migrenózního záchvatu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sumaptriptan Mylan užívat

NEUŽÍVEJTE přípravek Sumatriptan Mylan: Jestliže jste přecitlivělý(á) na sumatriptan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Pokud jste přecitlivělý(á) na typ antibiotik označených jako „sulfonamidy“. Pokud máte nebo jste prodělal(a) onemocnění srdce, srdeční záchvat nebo máte příznaky ischemické choroby srdeční nebo anginu pectoris. Pokud máte periférní cévní chorobu (zúžení cév, které zásobují krví ruce a nohy). Pokud jste prodělal(a) v minulosti mozkovou mrtvici nebo pokud jste tyto příznaky měla(a) jen po krátkou dobu a poté následovalo úplné zotavení (transientní ischemická ataka). Pokud máte závažné poškození funkce jater. Pokud máte středně vysoký nebo velmi vysoký krevní tlak nebo pokud máte mírný nekontrolovaný vysoký tlak.
Pokud užíváte léky obsahující ergotamin nebo deriváty ergotaminu (včetně methysergidu) pro úlevu od migrény (viz “Další léčivé přípravky a přípravek Sumatriptan Mylan”). Pokud užíváte jakékoli jiné triptany Pokud užíváte nebo jste v minulých dvou týdnech užíval(a) léky označované jako MAO inhibitory (inhibitory monoaminooxidázy), užívané při léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby. Pokud užíváte SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) nebo SNRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu) používané k léčbě deprese. Přípravek není určený pro léčbu neobvyklých forem migrény vyvolaných poruchami mozku nebo očí.

Upozornění a opatření
Před užitím použitím přípravku Sumatriptan Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem pokud : se u Vás objeví bolest nebo pocit sevření na hrudi a v krku. Informujte ihned svého lékaře, pokud tyto příznaky rychle neodezní. máte zvýšené riziko srdečního onemocnění, například pokud jste diabetik, silný kuřák/kuřačka nebo pokud užíváte náplasti obsahující nikotin. Váš lékař má provést další vyšetření. jste prodělala menopauzu nebo jste muž ve věku nad 40 let a jste diabetik, těžký kuřák/kuřačka nebo užíváte přípravky obsahující nikotin. Váš lékař má provést další vyšetření. máte poškození funkce ledvin nebo jater. jste prodělal/a křeče nebo epilepsii v minulosti. užíváte Sumatriptan Mylan příliš často, mohou se objevit bolesti hlavy.

Další léčivé přípravky a přípravek Sumatriptan Mylan
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Informujte svého lékaře, zejména pokud užíváte některé z následujících přípravků:
Léky pro léčbu deprese označované jako selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) např. fluoxetin nebo inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (tzv. SNRI), např.. Venlafaxin
Při použití se Sumatriptanem Mylan mohou způsobit serotoninový syndrom (soubor příznaků, které mohou zahrnovat neklid, zmatenost, pocení, halucinace, zvýšené reflexy, svalové křeče, zrychlený tep a třes). Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se u Vás tyto příznaky projeví. Lithium (lék užívaný pro léčbu manické deprese (bipolární poruchy) – onemocnění charakterizovaného střídáním období, kdy máte špatnou náladu a období hyperaktivity) Jiné přípravky pro léčbu deprese: 1) po užití přípravku, který obsahuje ergotamin nebo deriváty ergotaminu nebo jiné triptany (léky určené k léčbě migrény), zachovejte před užitím sumatriptanu pauzu 24 hodin. 2) Naopak je doporučeno po užití sumatriptanu počkat 6 hodin před užitím ergotaminu nebo derivátů ergotaminu. Rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Neužívejte přípravek Sumatriptan Mylan , pokud jste těhotná, pokud Vám lékař nesdělil, že je to u Vás v pořádku, i přesto, že jste těhotná. Sumatriptan je vylučován do mateřského mléka. Množství léku, které by mohlo dítě přijmout, může být sníženo, nebudete-li kojit během 12 hodin po užití přípravku Sumatriptan Mylan. Mléko, které se vytvoří během tohoto období, by mělo být odstříkáno a odstraněno.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek může vyvolat ospalost. Neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje, pokud se budete cítit ospale.

Důležité informace o některých složkách přípravku Sumatriptan Mylan
Tablety obsahují laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat.
Pokud Vám nebude cokoli jasné, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

3. Jak se přípravek Sumatriptan Mylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. tablety polykejte a zapíjejte sklenicí vody užívejte přípravek co možná nejdříve po začátku záchvatu migrény tento přípravek není určen pro prevenci záchvatu migrény

Dospělí
Doporučená dávka je 1 tableta 50 mg, i když někdy bude nezbytné užít dávku 100 mg. Pokud dojde k úlevě od příznaků po první dávce, ale příznaky se objeví znovu, můžete užít druhou dávku po 2 hodinách. Pokud po první tabletě nedošlo k úlevě od příznaků, pak druhou tabletu neužívejte. Neužívejte více než 300 mg přípravku Sumatriptanu Mylan během 24 hodin a mezi jednotlivými dávkami ponechte interval 2 hodin.

Použití u starších pacientů (nad 65 let)
Přípravek Sumatriptan Mylan se u těchto pacientů nedoporučuje.

Použití u dětí a dospívajících (do 18 let)
Přípravek Sumatriptan Mylan by neměl být podáván dětem a dospívajícím.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sumatriptan Mylan , než jste měl(a):
Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Vezměte s sebou balení a zbývající tablety.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
U některých z hlášených nežádoucích účinků se může jednat o přidružené příznaky migrény.
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 ze 100 pacientů, ale u méně než u 1 z 10 pacientů) zahrnují:

 • zvýšení krevního tlaku brzy po užití tablet, které je však pouze přechodné
 • pocit brnění nebo necitlivosti nohou nebo rukou
 • pocit závratí nebo ospalosti/únavy
 • pocit slabosti
 • zrudnutí
 • nevolnost a zvracení (pocit nevolnosti, který může být také důsledkem samotného záchvatu migrény),
 • pocit tíhy, bolesti, tepla nebo chladu, tlaku nebo napětí v různých částech těla včetně hrudníku a krku (viz Upozornění a opatření).
 • obtížné dýchání nebo dušnost
 • bolest svalů

Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než u 1 z 10 000 p­acientů):

 • malé změny ve funkčních jaterních testech

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

 • alergické reakce včetně závažných reakcí označovaných jako anafylaxe (vyrážka, obtížné dýchání a pokles krevního tlaku)
 • záchvaty, ztráta svalové kontroly, třes
 • poruchy zraku a výpadek zraku včetně trvalých poruch zraku (poruchy zraku se mohou také vyskytnout v průběhu záchvatu migrény)
 • pomalý nebo rychlý tep, změny srdečního rytmu
 • palpitace (bušení srdce)
 • náhlá intenzívní bolest na hrudi
 • srdeční záchvat
 • nízký krevní tlak
 • zbělení a zmodrání prstů ruky nebo nohy (Raynaudův fenomén)
 • zánět tlustého střeva s bolestí střeva
 • průjem
 • ztuhnutí krku
 • bolest kloubů
 • pocit úzkosti
 • zvýšené pocení

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné, ale závažné. Pokud se u vás tyto nežádoucí účinky objeví, může být nutné lékařské ošetření.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Sumatriptan Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Sumatriptan Mylan obsahuje
Léčivá látka je sumatriptani succinas odpovídající 50 mg a 100 mg sumatriptanu.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kroskarmelosa, magnesium-stearát. Potah tablety obsahuje oxid titaničitý (E 171), polydextrosu (E 1200), hypromelosu (E 464), triacetin (E 1518) a makrogol. Tablety 50 mg obsahují také červený oxid železitý (E 172) a žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Sumatriptan Mylan vypadá a co obsahuje toto balení
50 mg: růžové, kulaté potahované tablety s nápisem “SU50” na jedné straně a “G” na druhé straně.
100 mg: bílé, kulaté potahované tablety s nápisem “SU100” na jedné straně a “G” na druhé straně.
Tablety jsou baleny do blistrů obsahujících 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 18, 20 a 24 potahovaných tablet. Váš lékárník Vám připraví počet tablet předepsaný Vašim lékařem.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Generics UK Limited, Potters Bar, Hertforshire, Velká Británie

Výrobce:
Generics UK Limited, Potters Bar, Hertforshire, Velká Británie
McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories, Dublin, Irsko
Merck Farma y Quimica S.A., Barcelona, Španělsko
Mylan Hungary Kft., H-2900, Komárom, Mylan utca 1, Maďarsko

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 14.8.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.