Příbalový leták TARKA 180/2 MG TBL.

Humánní léčivý přípravek

TARKA 180/2 mg tbl.

Tablety s řízeným uvolňováním
(verapamili hydrochloridum/tran­dolaprilum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Tarka a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tarka užívat
 3. Jak se přípravek Tarka užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Tarka uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TARKA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tarka je kombinací dvou léků, které se nazývají blokátory kalciových kanálů a ACE inhibitory.
Blokátory kalciových kanálů ovlivňují množství vápníku, které vstupuje do buněk srdečního svalu a cév. Tento účinek ovlivňuje sílu stahu a tepovou frekvenci Vašeho srdce. Lék rozšiřuje krevní cévy, takže krev může tělem snadněji proudit. To vše pomáhá snížit tlak krve.
Také ACE inhibitory rozšiřují cévy a tím rovněž snižují krevní tlak.
Přípravek Tarka 180/2 mg tbl. se používá k léčbě hypertenze (vysoký krevní tlak).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TARKA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Tarka

 • pokud jste těhotná (viz bod Těhotenství a kojení)
 • trpíte-li srdečními problémy, jako je např. srdeční selhávání
 • pokud máte abnormálně pomalý nebo nepravidelný tep
 • jestliže jste v nedávné době prodělal(a) srdeční infarkt s komplikacemi
 • pokud jste přecitlivělý(á)/a­lergický(á) na verapamil-hydrochlorid nebo trandolapril
 • jste-li alergický(á) na skupinu léků, která se nazývá ACE inhibitory
 • pokud trpíte těžkou jaterní poruchou, která je spojená s vodnatelností břicha (ascites)
 • jestliže trpíte těžkou poruchou ledvin (clearance kreatininu < 10 ml/min)
 • pokud máte problémy s nadledvinkami (např. Connův syndrom – primární hyperaldostero­nismus)

Pokud si nejste jistý(á), zda-li se Vás uvedené případy týkají, poraďte se se svým lékařem, než začnete lék Tarka užívat. Užíváte-li tento lék, nepijte grapefruitovou šťávu (viz bod Jak se přípravek Tarka užívá).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tarka je zapotřebí

 • jestliže máte potíže s játry či ledvinami
 • pokud trpíte chorobami pojiva (kolagenózy)
 • jestliže se léčíte pro nervosvalové onemocnění (např. myastenie gravis nebo Duchennova svalová dystrofie)
 • pokud trpíte cukrovkou

Mějte na paměti, že přípravek Tarka prodlužuje dobu, kterou Váš organismus potřebuje k odbourání alkoholu.
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání přípravku Tarka není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Tarka nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – viz bod Těhotenství a kojení.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Oznamte, prosím, Vašemu lékaři nebo lékarníkovi, pokud užíváte některý z těchto léků:

 • beta-blokátory (obsahující atenolol, celiprolol, metoprolol a propranolol)
 • jakékoliv jiné léky k léčení hypertenze (vysoký krevní tlak) nebo k léčení arytmií (nepravidelný srdeční rytmus)
 • digoxin, cimetidin, lithium, rifampicin, theofylin, alopurinol nebo dantrolen
 • karbamazepin, fenytoin nebo fenobarbital
 • jakékoliv léky k léčbě cukrovky
 • jakékoliv léky ze skupiny známé jako trankvilizéry nebo tricyklická antidepresiva (např. amitriptylin, dosulepin nebo imipramin)
 • diuretika (léky na odvodnění), draselné soli nebo některý lék ze skupiny známé jako nesteroidní protizánětlivé léky
 • klarithromycin (antibiotikum)
 • everolimus (lék k léčbě imunitních onemocnění)
 • atorvastatin (léky ke snížení hladiny tuků v krvi)
 • léky užívané při nádorovém onemocnění (např. kolchicin)
 • jakékoliv léky, které mohou ovlivnit Váš imunitní systém, např. kortikosteroidy nebo cyklosporin
 • silné léky proti bolesti (narkotika), např. morfin

Pokud plánujete podstoupit chirurgický zákrok, oznamte chirurgovi nebo zubnímu lékaři, že užíváte přípravek Tarka, neboť tento lék může ovlivnit účinek anestetik a dalších použitých léčiv, stejně jako výsledky krevních testů.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Tarka s jídlem a pitím
Při užívání přípravku Tarka nezáleží na tom, zdali jste jedl(a) či ne.

Těhotenství a kojení

Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám doporučí vysazení přípravku Tarka ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Tarka není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Tarka nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek Tarka není doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých lidí může přípravek Tarka vyvolat závratě nebo se mohou cítit unaveni, zejména na počátku léčby. Dokud nezjistíte, jak na Vás přípravek působí, neřiďte motorová vozidla, nemanipulujte se stroji, ani nevykonávejte činnosti vyžadující Vaši zvýšenou pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Tarka
Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TARKA UŽÍVÁ

Jak a kdy se má přípravek Tarka užívat
Dodržujte doporučení svého lékaře o tom, kdy a jak léky užívat a přečtěte si informace uvedené na obalu. Budete-li potřebovat, může Vám poradit i Váš lékárník.
O dávkování léku rozhodne Váš lékař. Obvyklá dávka je jedna tableta užívaná jedenkrát denně ráno.
Tablety polykejte celé bez rozkousání, můžete je zapít sklenicí vody.
Neužívejte tablety současně s antacidy nebo s grapefruitovou šťávou, které mohou ovlivnit vstřebávání léku. To neplatí pro jiné ovocné šťávy, jako např. pomerančovou, jablečnou nebo rajčatovou.
Tento lék není vhodný pro děti.
Je důležité, abyste léky užívali tak dlouho, dokud lékař neurčí jinak. Nevysazujte lék jen proto, že se cítíte lépe. Jestliže přestanete tablety užívat příliš brzy, Váš stav se může zhoršit.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tarka:
Pokud zapomenete užít jednu tabletu, vezměte si další hned, jakmile si vzpomenete (pokud již téměř nenastal čas na užití další dávky). Vzpomenete-li si až při užití další dávky léku, zapomenutou tabletu již neužívejte. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tarka než jste měl(a)
Pokud Vy nebo někdo jiný nešťastnou náhodou užije více tablet, než je stanovená dávka (předávkuje se), neprodleně vyhledejte lékaře nebo odvezte postiženého do nejbližší nemocnice. Předložte lékaři tablety, které nemocný užil.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Tarka nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejběžnějšími nežádoucími účinky jsou zácpa a kašel. Přípravek Tarka může také vyvolat bolesti hlavy, pocit na zvracení, žaludeční nevolnost, sucho v ústech, zvýšené vypadávání vlasů, ucpaný nos a dutiny, zánět jazyka, zarudnutí obličeje nebo krku, závrať, nervozitu, bolesti svalů a kloubů, únavu, otoky kotníků, kožní vyrážku nebo svědění, mravenčení a pálení kůže, změny nálady, nespavost, impotenci, zvonění v uších, rozostřené vidění, pachuť v ústech nebo změny v krevním obrazu, např. anémii.
Z období po uvedení přípravku na trh byl hlášen případ paralýzy související s užíváním kombinace kolchicinu s verapamilem (jednou ze složek přípravku Tarka). Z tohoto důvodu se současné užívání s kolchicinem nedoporučuje.
Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, neprodleně to oznamte svému lékaři:
Zežloutnutí kůže nebo očí, horečku nebo sklon k tvorbě podlitin.
Bušení srdce, pomalý nebo nepravidelný srdeční rytmus, bolest na hrudi, závratě, slabost nebo zmatenost; otoky kotníků, pocit na omdlení nebo dušnost, pocit pálení nohou, které mohou trnout a červenat.
Povlak nebo afty v ústech a/nebo na kůži.
Neočekávaná dýchavičnost, obtíže s dýcháním, otok úst, rtů, jazyka, kožní vyrážka.
Užíváte-li přípravek Tarka delší dobu, mohou se objevit i jiné nežádoucí účinky, které je nutno oznámit lékaři – například zduření prsou, tvorba mléka nebo obnažení dásní.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK TARKA UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.
Přípravek Tarka nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tarka obsahuje
Léčivými látkami jsou: verapamili hydrochloridum 180 mg a trandolaprilum 2 mg v jedné tabletě Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, povidon 25, natrium-alginát, povidon 30, magnesium-stearát, hypromelosa 2910/6, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, natrium-stearyl-fumarát, hyprolosa, makrogol 400 a 6000, mastek, hypromelosa 2910/15, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl dokusátu, oxid titaničitý, červený, žlutý a černý oxid železitý, čištěná voda.

Jak přípravek Tarka vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Tarka jsou růžové oválné potahované tablety, na jedné straně vyražené Knoll logo “182”, rozměry : délka 17,5–17,8 mm, průměr 8,8–9,0 mm, tloušťka 6,1–6,6 mm.
Balení: 14, 28, 56 nebo 98 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott GmbH  Co. KG, Wiesbaden, Německo

Výrobce
AbbVie Deutschland GmbH  Co. KG, Ludwigshafen, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
18.4.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.