Příbalový leták OTRIVIN RHINOSTOP

Humánní léčivý přípravek

OTRIVIN RHINOSTOP

Otrivin Rhinostop

nosní sprej, roztok Xylometazolin-hydrochlorid/i­pratropium-bromid

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Otrivin Rhinostop musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Otrivin Rhinostop a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Otrivin Rhinostop používat
 3. Jak se přípravek Otrivin Rhinostop používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Otrivin Rhinostop uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK OTRIVIN RHINOSTOP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Otrivin Rhinostop je složený léčivý přípravek obsahující dvě různé látky. Jedna snižuje výtok z nosu, druhá uvolňuje dýchání nosem (odstraňuje ucpání nosu).
Přípravek Otrivin Rhinostop je určen k léčbě ucpaného nosu a tekoucí rýmy (rhinorrhea) při běžném nachlazení.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OTRIVIN RHINOSTOP POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Otrivin Rhinostop

 • U dětí do 18 let věku, neboť není dostupná dostatečná dokumentace

− Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na xylometazolin-hydrochlorid nebo ipratropium-bromid nebo na kteroukoli další složku přípravku Otrivin Rhinostop − Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na atropin nebo podobné látky, např. hyoscyamin a skopolamin − Jestliže Vám byla vyjmuta hypofýza operací nosem − Po operacích přes nos nebo ústa, kdy mozkové obaly mohly být poškozeny − Jestliže máte glaukom − Jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (rhinitis sicca).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Otrivin Rhinostop je zapotřebí
Za následujících okolností byste se před použitím přípravku Otrivin Rhinostop měli vždy poradit s lékařem: − Jestliže jste citlivý/á na určité adrenergní látky (např. adrenalin, efedrin), mohou se vyskytnout nežádoucí účinky jako nespavost, závrať, třes, rychlý srdeční tep nebo zvýšený krevní tlak. − Jestliže trpíte kardiovaskulárním onemocněním, vysokým krevním tlakem, cukrovkou nebo zvýšenou funkcí štítné žlázy (hyperthyroidismem) − V případě zvětšené prostaty, zúženého močovodu, glaukomu se zavřeným úhlem − Zabraňte sprejování přípravku Otrivin Rhinostop do očí nebo okolo očí. Pokud se přípravek Otrivin Rhinostop dostane do kontaktu s očima, může se u Vás objevit přechodné rozmazané vidění, podráždění očí, bolest nebo zčervenání očí. Může se také objevit zhoršení glaukomu se zavřeným úhlem. Vypláchněte oči studenou vodou a pokud Vás oči bolí nebo máte rozmazané vidění, navštivte svého lékaře − Jestliže snadno krvácíte z nosu − Jestliže máte překážku ve střevech nebo cystickou fibrózu − Jestliže máte nezhoubný nádor (feochromocytom), který produkuje velké množství adrenalinu a noradrenalinu

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Otrivin Rhinostop může ovlivnit nebo být ovlivněn:

 • Určité přípravky užívané k léčbě depresí (MAO inhibitory a tricyklická a tetracyklická antidepresiva):
 • Přípravek Otrivin Rhinostop může během současného použití s inhibitory MAO nebo dva týdny po ukončení terapie přípravkem Otrivin Rhinostop značně zvýšit krevní tlak.
 • Přípravek Otrivin Rhinostop může během současného použití s tricyklickými a tetracyklickými antidepresivy nebo dva týdny po ukončení jejich léčby zvýšit účinek xylometazolinu (jedna složka léčivého přípravku) .
 • Určité přípravky užívané pro snížení pohybu střev a při nevolnosti v dopravních prostředcích při cestování (při kinetózach),(léčivé přípravky obsahující anticholinergní lát­ky)
 • Přípravek Otrivin Rhinostop může během současného použití s určitými přípravky užívanými pro snížení pohybu střev a při nevolnosti v dopravních prostředcích při cestování (při kinetózach), (léčivé přípravky obsahující anticholinergní látky) zvýšit účinek těchto léčivých přípravků užívaných ke snížení pohybu střev a při nevolnosti v dopravních prostředcích při cestování.

Pokud užíváte některý z výše uvedených léčivých přípravků, kontaktujte před použitím přípravku Otrivin Rhinostop lékaře.

Těhotenství a kojení
Otrivin Rhinostop by neměl být v těhotenství používán, pokud Vám to nedoporučí lékař.
Otrivin Rhinostop by se při kojení neměl používat, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Otrivin Rhinostop nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OTRIVIN RHINOSTOP POUŽÍVÁ

Dospělí: Jeden vstřik do každé nosní dírky podle potřeby, maximálně 3krát denně po dobu maximálně 7 dní. Mezi dvěma dávkami by mělo uplynout alespoň 6 hodin. Neměli byste přípravek Otrivin Rhinostop používat déle jak 7 dní, neboť chronická léčba nosními dekongestanty jako je xylometazolin (jedna z léčivých látek přípravku Otrivin Rhinostop) může způsobit otok nosní sliznice (tzv. medikamentózní rýma).
Pokud se příznaky zmírní, doporučuje se ukončit léčbu ještě před uplynutím maximální doby léčby 7 dní, aby se minimalizovalo riziko nežádoucích účinků.
Zkušenosti s použitím u pacientů starších 70 let jsou omezené.
Otrivin Rhinostop by se neměl používat u dětí do 18 let.
Pokud je účinek přípravku Otrivin Rhinostop příliš silný nebo slabý, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Používejte přípravek Otrivin Rhinostop následujícím způsobem:
Vždy se před použitím nosního spreje vysmrkejte.
Sejměte ochranné víčko.
Před první aplikací stlačte pumpičku 4 krát, aby došlo k jejímu naplnění. Jakmile se pumpička naplní, obvykle vydrží naplněná po celé obvyklé denní období léčby. V případě, že sprej není vystřikován po celou dobu stlačení, musí být pumpička znovu naplněna stejným počtem stlačení, jako na počátku.
Držte lahvičku svisle.
Nakloňte hlavu mírně dopředu.
Ucpěte si jednu dírku přiložením prstu na jednu stranu nosu a vložte nástavec pumpičky do druhé dírky. Rychle stiskněte pumpičku a současně se nosem nadýchněte.
Zopakujte tento postup i u druhé nosní dírky.
Účinek nastupuje během 5–15 minut.
Pokud si nejste jisti, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Otrivin Rhinostop, než jste měl(a):
Jestliže jste užil(a)více přípravku, než jste měl(a),kontaktujte svého lékaře, nemocnici nebo pohotovost, aby mohli zvážit riziko a poradit Vám. Toto je důležité zejména u dětí, u kterých se nežádoucí účinky objevují s větší pravděpodobností, než u dospělých.
Příznaky předávkování jsou výrazné závratě, pocení, výrazné snížení tělesné teploty, bolest hlavy, pomalý srdeční tep, rychlý srdeční tep, porucha dýchání, koma, hypertenze (vysoký krevní tlak), která může být následována hypotenzí (nízký krevní tlak).
Ostatní příznaky mohou být sucho v ústech, poruchy zaostření očí a halucinace.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Otrivin Rhinostop nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou krvácení z nosu a suchost v nose. Mnohé z hlášených nežádoucích účinků jsou také příznaky běžného nachlazení.
Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více jak 1 z 10 pacientů):
Krvácení z nosu, suchost nosní sliznice
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 až 10 ze 100 pacientů):
Nosní diskomfort, ucpaný nos, suché a podrážděné hrdlo, bolest nosu, sucho v ústech, změny vnímání chuti, bolest hlavy.
Méně časté (vyskytují se u méně než 1 až 10 z 1000 paci­entů):
Nosní vřed, kýchání, bolest v krku, kašel, chrapot, žaludeční potíže, nauzea, změny čichu, závratě, třes, diskomfort, vyčerpanost, nespavost, podráždění očí, suché oči, zrychlený tep, nepravidelný tep.
Vzácné (vyskytují se u méně než 1 až 10 z 10 000 p­acientů):
Výtok z nosu
Frekvence výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit):
Diskomort okolí osu, obtížné polykání, hrudní diskomfort, žízeň, závažné alergické reakce, problémy se zaostřením očí, zhoršení glaukomu, bolest očí, poruchy vidění, svědění, potíže s vyprázdněním močového měchýře
Aby se minimalizovalo riziko nežádoucích účinků jako je krvácení z nosu a další účinky na nos, doporučuje se ukončit léčbu přípravkem Otrivin Rhinostop, jakmile se příznaky ucpaného nosu a výtoku z nosu zlepší; ještě před uplynutím maximální doby léčby 7 dní.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK OTRIVIN RHINOSTOP UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Otrivin Rhinostop nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Chraňte před mrazem.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Prázdný obal léčivého přípravku zlikvidujte v souladu s místními nařízeními.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Otrivin Rhinostop obsahuje
Léčivými látkami jsou xylometazolini hydrochloridum a ipratropii bromidum.
1 ml obsahuje 0.5 mg xylometazolini hydrochloridum a 0.6 mg ipratropii bromidum.
1 vstřik obsahuje 70 mikrogramů xylometazolini hydrochloridum a 84 mikrogramů ipratropii bromidum.
Pomocnými látkami jsou dihydrát dinatrium-edetátu, glycerol (85%), čištěná voda, hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)

Jak přípravek Otrivin Rhinostop vypadá a co obsahuje toto balení
Otrivin Rhinostop je čirý roztok.
Lahvička obsahuje přibližně 70 vstřiků.
Otrivin Rhinostop je dostupný jako 10 ml nosní sprej s dávkovací pumpičkou.

Držitel rozhodnutí o registraci Výrobce:
Novartis s.r.o. Novartis Consumer Health GmbH
Praha Zielstattstrasse 40
Česká republika D-81379 München
Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 21.12.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.