Příbalový leták NASIVIN SENSITIVE 0,025 %

Humánní léčivý přípravek

Nasivin Sensitive 0,025%

Oxymetazolini hydrochloridum 0,025 % Nosní podání sprej s odměřeným dávkováním pro malé děti ve věku od 1 do 6 let BEZ KONZERVAČNÍCH LÁTEK

Vážená pacientko, vážený paciente, Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním pro malé děti ve věku od 1 do 6 let je dostupný také bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vašemu dítěti co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Pokud budete potřebovat více informací, zeptejte se svého lékárníka.
 • Pokud se příznaky zhorší a nedojde k jejich zlepšení po 3 dnech, musíte navštívit svého lékaře.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním a k čemu se používá.
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním používat.
 3. Jak se přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním používá.
 4. Možné nežádoucí účinky.
 5. Jak přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním uchovávat.
 6. Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Charakteristika
Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním je lék určený pro podání do nosu (rhinologikum) a obsahuje alfa-sympatomimetikum oxymetazolin.
Oxymetazolin má vasokonstrikční vlastnosti, pomocí kterých vyvolává dekongesci (snížení překrvení) sliznic. Kromě toho byly u léčivé látky prokázány protivirové, imunomodulační, protizánětlivé a antioxidační účinky.

Indikace
Tento lék se v samoléčení používá při akutní rýmě (rinitida), alergické rýmě a záchvatech neinfekční vasomotorické rýmy (rhinitis vasomotorica). Dále se po poradě s lékařem používá pro posílení odtoku sekretu z vedlejších nosních dutin, při zánětu sluchové (Eustachovy) trubice a zánětu středního ucha v důsledku rýmy a pro diagnostickou dekongesci sliznic.
Nasivin Sensitive 0,025% sprej je určen pro malé děti ve věku od 1 do 6 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK POUŽÍVAT

Kontraindikace 2.1 Nepoužívejte přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej

 • pokud má dítě určitou formu chronické rýmy (rinitis sicca), projevující se zduřelou sliznicí spojenou s tvorbou krust , často provázenou malým krvácením po odloučení krust,
 • pokud je dítě alergické (přecitlivělé) na oxymetazolin-hydrochlorid nebo na jakoukoli složku přípravku,
 • po chirurgickém odstranění podvěsku mozkového přes nosní dutinu (transfenoidální hypofysektomie) nebo jiných chirurgických zákrocích, při kterých dojde k odkrytí mozkových plen (dura mater).
 • u novorozenců, kojenců a malých dětí do 1 roku věku.

2.2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej
Nasivin Sensitive 0,025% sprej může být používán pouze po konzultaci s lékařem u následujících onemocnění a stavů:

 • zvýšení nitroočního tlaku, zvláště zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem,
 • závažné onemocnění srdce a cév (např. ischemická choroba srdeční) a vysoký krevní tlak (hypertenze),
 • pokud je dítě léčeno inhibitory monoaminooxidázy a dalšími léky, které mohou zvyšovat krevní tlak,
 • nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
 • metabolické poruchy, jako je nadměrná aktivita štítné žlázy (hypertyreóza) a diabetes (cukrovka),
 • zvětšení prostaty,
 • porfyrie, metabolické onemocnění.
 • trvalé používání nosních kapek působících dekongesci může vést k chronickému ucpání nosu a v konečné fázi k porušení nosní sliznice.

a) Těhotenství a kojení
Protože bezpečné použití přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej během těhotenství a kojení nebylo dostatečně prokázáno, můžete používat přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej pouze na základě doporučení svého lékaře a pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika léčby. Během těhotenství a kojení nesmí být překročeno doporučené dávkování, protože předávkování může narušit krevní zásobení nenarozeného dítěte nebo snížit tvorbu mléka.

b) Co je zvláště nutné sledovat u dětí a starších lidí?
Neuplatňuje se

c) Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud je přípravek používán dle doporučení, neočekává se žádné ovlivnění schopnosti řídit vozidla a obsluhovat stroje.

d) Důležité informace o některých složkách přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej
Neuplatňuje se.

2.3 Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Jaké jiné léky ovlivňují účinnost přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej?
Současné použití přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej a některých léků stimulujících náladu (inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva) a rovněž léků zvyšujících krevní tlak může vést ke zvýšení krevního tlaku v důsledku jejich účinku na kardiovaskulární funkce. V těchto případech lze přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej používat pouze po poradě s lékařem, který posoudí prospěšnost léčby u jmenovaných onemocnění.
Uvědomte si, prosím, že se to týká také léků, které dítě užívalo v nedávné době.

3. JAK SE NASIVIN SENSITIVE 0,025% SPREJ S ODMĚŘENÝM DÁVKOVÁNÍM POUŽÍVÁ

Podávejte přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej přesně podle instrukcí v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

3.1 Způsob a cesta podání
Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním je určen pro malé děti ve věku od 1 do 6 let k aplikaci do nosu.
Bez doporučení lékaře by neměl být přípravek podáván déle než 7 dní.
Nepoužívejte vyšší než doporučené dávkování.
Nesmí se používat u novorozenců, kojenců a malých dětí do jednoho roku věku.

Způsob podání
Vstřikovací mechanismus účinkuje stlačením podpěry na prsty. Před prvním použitím odstraňte ochranný kryt, vezměte sprejovou lahvičku do ruky a opakovaně stlačte, dokud se nevytvoří mlha spreje. Držte sprej pod každou nosní dírkou a proveďte jednu aplikaci. Po použití vyčistěte otvor spreje a opět nasaďte ochranné víčko.

3.2 Dávkování
Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, aplikuje se jedno vstříknutí roztoku do každé nosní dírky 2 až 3 krát denně. Jednotlivá dávka uvedená pro přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním nesmí být podávána více než 3 krát denně.
Účinek může nastat během několika minut po aplikaci.

Jak dlouho se přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej používá
Nepoužívejte přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej déle než 7 dnů, pokud nestanoví lékař jinak.
Před každým opakovaným použitím by měla předcházet fáze bez léčby trvající několik dnů.
Vzhledem k riziku poškození nosní sliznice může být tento lék používán u chronické rýmy pouze pod lékařským dohledem.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

3.3 Jestliže jste použil/a více přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej, než jste měl/a
Informujte ihned svého lékaře.
Intoxikace může vzniknout při nesprávném použití nebo předávkování nebo náhodném požití přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej. Klinický obraz intoxikace přípravkem Nasivin Sensitive 0,025% sprej může být nejasný, protože se fáze aktivace centrálního nervového systému a kardiovaskulárního (srdečně-cévního) systému střídají s fázemi útlumu.
Předávkování vyvolává často zvláště u dětí účinky na centrální nervový systém s křečemi a kómatem a rovněž se zpomalením srdeční frekvence, zástavou dechu a zvýšením krevního tlaku, po kterém může následovat snížení krevního tlaku.
Taková aktivace centrálního nervového systému se projevuje příznaky, jako je úzkost, neklid, halucinace a křeče.
Útlum centrálního nervového systému se projevuje jako snížení tělesné teploty, letargie, ospalost a koma.
Mohou se také objevit následující nežádoucí účinky: zúžení zornice (mióza), rozšíření zornice (mydriáza), horečka, pocení, bledost, modravé zbarvení kůže v důsledku snížení kyslíku v krvi (cyanóza), pocit rychlého srdečního tepu (palpitace), dechový útlum a zástava (apnoe), nevolnost a zvracení, duševní poruchy, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, nepravidelný srdeční tep, příliš rychlý/pomalý srdeční tep.
V případě intoxikace informujte ihned svého lékaře. Je nutná hospitalizace, během které je prováděno sledování pacienta a léčba.

3.4 Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávkou, ale pokračujte v užívání podle instrukcí.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jako ostatní léky může přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním vyvolat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

4.1 Nežádoucí účinky
Při hodnocení nežádoucích účinků jsou používány následující údaje o frekvenci jejich výskytu:

Velmi časté:
více než u 1 z 10 léčených pacientů Časté:
méně než u 1 ze 10 pacientů, ale více než u 1 ze 100 léčených pacientů
Méně časté:
méně než u 1 ze 100, ale více než u 1 z 1 000 l­éčených pacientů Vzácné:
méně než u 1 z 1 000, ale více než u 1 z 10 000 l­éčených pacientů

Velmi vzácné:
méně než u 1 z 10 000 l­éčených pacientů, včetně izolovaných případů
Při používání přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Nervový systém
Velmi vzácné: Neklid, nespavost, únava (ospalost, útlum), bolest hlavy, halucinace (zvláště u dětí).
Kardiovaskulární systém
Vzácné: Bušení srdce (palpitace), zrychlená aktivita srdce (tachykardie), zvýšení krevního tlaku.
Velmi vzácné: Poruchy srdečního rytmu.
Dýchací systém
Časté: Pálení a suchost nosní sliznice, kýchání.
Méně časté: Intenzívní pocit „ucpaného“ nosu po vymizení účinku, krvácení z nosu.
Svaly a kosti
Velmi vzácné: Křeče (zvláště u dětí).
Imunitní systém
Méně časté: Reakce z přecitlivělosti (vyrážka, svědění, otok kůže a sliznic).

4.2 Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NASIVIN SENSITIVE 0,025% SPREJ S ODMĚŘENÝM DÁVKOVÁNÍM UCHOVÁVAT

Uchovávejte přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej mimo dosah a dohled dětí.

Jak dlouho zůstane přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej použitelný?
Doba použitelnosti tohoto balení přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej je uvedena na krabičce a štítku lahvičky. Neužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Použitelnost po otevření lahvičky:
Po otevření by neměl být přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej používán déle než 12 měsíců.

V jakém případě nesmí být přípravek Nasivin Sensitive 0,025% sprej použit, i když ještě neuplynula doba použitelnosti?
Neuplatňuje se.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním obsahuje
Léčivou látkou je oxymetazolin hydrochloridu.
1 ml přípravku Nasivin Sensitive 0,025% sprej s odměřeným dávkováním obsahuje 0,25 ml oxymetazolin hydrochloridu ve vodném roztoku.
1 dávka (vstřik) odpovídající 45 mikrolitrům roztoku obsahuje 11,25 mikrogramů oxymetazolin hydrochloridu.

Pomocnými látkami jsou:
Monohydrát kyseliny citrónové, dihydrát citrátu sodného, glycerol 85 %, čištěná voda.

Jak přípravek Nasivin Sensitive 0,25% sprej vypadá a co obsahuje toto balení
Plastová lahvička s dávkovačem obsahující 10 nebo 15 ml roztoku (N1). Na trhu nemusí být obě velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Merck Selbstmedikation GmbH
Rößlerstraße 96,
64293 Darmstadt
Německo

Datum poslední revize textu
23.12. 2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.