Příbalový leták ENAP-H

Humánní léčivý přípravek

ENAP®-H

tablety
(Enalaprili hydrogenomaleas, hydrochlorthi­azidum)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce :
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

Složení

Enap-HL:
Léčivé látky: Enalaprili hydrogenomaleas 10 mg a hydrochlorthiazidum 12,5 mg v 1 tabletě
Pomocné látky: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, mastek, hydrogenuhličitan sodný, magnesium – stearát.
Enap–H:
Léčivé látky: Enalaprili hydrogenomaleas 10 mg a hydrochlorthiazidum 25 mg v 1 tabletě
Pomocné látky: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, mastek,
hydrogenuhličitan sodný, magnesium – stearát, chinolinová žluť.
Indikační skupina
Antihypertenzivum
Charakteristika
Enap-HL a Enap-H jsou kombinací enalaprilmaleátu a hydrochlorthiazidu. Kombinace těchto látek je účinnější než jednotlivé látky samy o sobě.

Enalaprilmaleát blokuje působení enzymu (působku) přeměňujícího angiotenzin I na angiotenzin II (inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu – ACEI), což je enzym v těle nezbytný pro tvorbu látky, která způsobuje zúžení krevních cév. Léčba enalaprilem rozšiřuje cévy, což snižuje krevní tlak a zvyšuje dodávku krve a kyslíku k srdečnímu svalu a ostatním orgánům.
Hydrochlorothiazid má močopudný účinek a tím snižuje krevní tlak.

Indikace

Přípravek se užívá k léčbě zvýšeného krevního tlaku, pokud je vhodná kombinovaná léčba. ** Přípravek mohou užívat pouze dospělí.**

Kontraindikace

Enap-HL a Enap-H nesmí být užíván při přecitlivělosti na léčivé látky a látky jim podobné, přípravky ze skupiny sulfonamidů a pomocné látky přípravku. Stejně tak nesmí být užíván při výskytu angioneurotického otoku v minulosti (náhlý otok hlavně v oblasti tváří, očních víček, rtů, jazyka a krku, někdy ve spojení s dýchacími obtížemi a chrapotem vznikající v důsledku léčby tzv. ACE-inhibitory nebo i bez zjevné příčiny).

Nemocní se závažně poškozenou funkcí ledvin a jater, nemocní po transplantaci ledvin, nemocní s primárním hyperaldostero­nismem (zvýšená hladina hormonu aldosteronu způsobená nejčastěji nezhoubným nádorem nadledvin), s porfyrií( porucha látkové přeměny porfyrinů účastnících se na tvorbě krevního barviva ).
Pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení)

Nežádoucí účinky

Lékař by vás měl informovat o možnosti výskytu nežádoucích účinků a poučit vás o vhodnosti přiměřené kontroly hodnot krevního tlaku. Před započetím léčby informujte lékaře, pokud užíváte nebo jste v minulosti užíval/a obdobné léky (ze stejné skupiny) a informujte lékaře o případných nežádoucích účincích spojených s touto léčbou.
Jestliže se u Vás vyskytne nějaký nežádoucí účinek a/nebo jiná neobvyklá reakce, měl/a byste informovat svého lékaře, který rozhodne o další léčbě nebo upraví dávku.
Nežádoucí účinky, které se případně objeví během léčby tímto přípravkem, jsou obvykle mírné a přechodné a v mnoha případech nevyžadují přerušení léčby.
Může se objevit točení hlavy, bolesti hlavy, únava a suchý kašel. Vzácnými nežádoucími účinky jsou výrazné snížení krevního tlaku (hypotenze), náhlé snížení krevního tlaku při vstávání (ortostatická hypotenze), sucho v ústech, pocit na zvracení, zvracení, průjem, zácpa, plynatost, tělesná slabost, nespavost, podrážděnost, změněná citlivost, spavost, závratě, svalové křeče, svědění, kožní vyrážka, angioneurotický otok (reakce přecitlivělosti s náhlým otokem tváře, víček, rtů, jazyka a krku doprovázené zhoršeným dýcháním a chrapotem), snížený počet bílých a/nebo červených krvinek, impotence, zhoršení dny, porucha funkce jater, břišní slinivky nebo ledvin a fotosenzitivita ( zvýšená přecitlivělost na sluneční záření ).
Při případném výskytu jmenovaných nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem. V případě výskytu příznaků angioneurotického otoku (viz odstavec výše) přerušte užívání a vyhledejte ihned lékaře. Stejně tak učiňte v případě náhlého výskytu horečky, výskytu zimnice nebo ztíženého polykání.

Interakce

Účinky přípravku Enap-HL nebo Enap-H a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Enap-HL nebo Enap-H užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým lékařem.

Během léčby nepožívejte alkoholické nápoje, protože alkohol zvyšuje účinek přípravku. Současné užívání Enapu-HL nebo Enapu-H a ostatních léků k léčbě zvýšeného krevního tlaku nebo sedativ (zklidňujících léků), léků na spaní a/nebo léků pro léčbu duševních poruch (barbituráty, tricyklické antidepresivní léky, fenotiaziny) může zvyšovat účinek Enapu-HL nebo Enapu-H.

Současné užívání Enapu-HL nebo Enapu-H spolu s léky snižujícími horečku a bolest (včetně volně prodejných léků), výrazně slané pokrmy a současná léčba léky snižujícími cholesterol v krvi může snižovat účinek Enapu-HL nebo Enapu-H.

Současné užívání digoxinu (léku podporujícímu srdeční činnost) a Enapu-HL nebo Enapu-H může vést ke zvýšení nežádoucích účinků digoxinu .
Současné užívání draslík šetřících léků pro zvýšené vylučování moči (spironolakton, amilorid nebo triamteren) nebo užívání přípravků nahrazujících draslík může zvýšit hladinu draslíku v krvi (hyperkalémie). Současné užívání kortikosteroidů zvyšuje riziko snížení hladiny draslíku v krvi (hypokalémie).
Během léčby Enapem-HL nebo Enapem-H, zejména při současném užívání určitých léků (alopurinol, cytostatika, imunosupresivní léky nebo kortikosteroidy) může dojít ke snížení počtu bílých a červených krvinek. Současné užívání cyklosporinu (lék užívaný k tlumení obranyschopnosti) může vést k selhání ledvin. Přípravky Enap-HL a Enap-H mohou nepříznivě ovlivnit účinek léků proti cukrovce.

Dávkování

Přesné dávkování vždy určí lékař.
Obvyklá dávka je 1 až 2 tablety Enapu-HL nebo Enapu-H denně (tj. 1 tableta denně ráno nebo 1 tableta ráno a 1 tableta odpoledne).
Tableta se užívá celá, nerozkousaná, během jídla nebo po jídle s trochou tekutiny.
Měli byste si zvyknout užívat lék pravidelně, ve stejnou dobu. Jestliže opomenete užít dávku, vezměte si ji co nejdříve, ale nikoliv v případě, že je již téměř čas pro další dávku. Jestliže do další dávky zbývá pouze několik málo hodin, vynechte chybějící dávku a navraťte se ke svému pravidelnému rozpisu dávkování. Nezdvojujte dávky.
Měli byste vědět, že léčba jakýmkoli přípravkem snižujícím krevní tlak, nevyléčí Vaše onemocnění, ale pomůže snížit hodnoty krevního tlaku a udržovat je na požadovaných hodnotách.
Tímto se předejde nebo sníží důsledky a/nebo komplikace zvýšeného krevního tlaku. Proto je léčba tímto přípravkem dlouhodobá, obvykle celoživotní, jestliže se nevyskytnou okolnosti jejího vysazení.

Upozornění

Během léčby Enapem-HL a Enapem-H jsou nezbytná kontrolní lékařská vyšetření, včetně laboratorních zkoušek, určených lékařem, zejména na počátku léčby a v době, kdy je stanovena nejvhodnější dávka. Je důležité užívat přípravek pravidelně a podrobovat se lékařským vyšetřením, i když se cítíte dobře.
Přípravek může zejména na počátku léčby snížit schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. Tyto činnosti byste měl/a vykonávat jen na základě výslovného souhlasu Vašeho lékaře.
Pacienti s oboustranným zúžením ledvinových tepen,pacienti s jednou ledvinou a zúžením ledvinové tepny nebo pacienti se středně závažnou poruchou ledvin mohou užívat přípravek jen pokud je to nezbytně nutné. Tito pacienti by mělii být častěji kontrolováni lékařem.

U nemocných se závažnějším srdečním selháním a sníženým množstvím sodíku v krvi (hyponatrémie), u nemocných se závažnějším poškozením ledvin a u nemocných se sníženým množstvím tekutiny v těle (hypovolémie) v důsledku léčby močopudnými léky, neslané diety, průjmu, zvracení nebo hemodialýzy a u starších pacientů může dojít k výraznému poklesu krevního tlaku (hypotenzi) dokonce i několik hodin po první dávce přípravku. Hypotenze se projeví pocitem na zvracení, bušením srdce, nevolností, poruchou vědomí až ztrátou vědomí. V případě výskytu příznaků hypotenze je třeba si lehnout a přivolat lékaře. Výskyt hypotenze u pacientů s nekomplikovaným vysokým krevním tlakem je vzácný. Jestliže se příznaky hypotenze opakují (pocit na zvracení, bušení srdce, nevolnost, poruchy vědomí), poraďte se se svým lékařem. V důsledku výrazného poklesu krevního tlaku může dojít ke snížení prokrvení srdce, mozku nebo ledvin u pacientů s určitými onemocněními srdce ( např. se závažným zúžením srdečnicové chlopně ), s poruchami prokrvení mozku, aterosklerózou (onemocnění tepen) nebo u starších nemocných. Proto jsou v těchto případech nutné častější kontroly hodnot krevního tlaku.

Účinek na snížení krevního tlaku Enapu-HL a Enapu-H může být zvýšen následně po operaci v oblasti nervového systému (sympatektomie).

Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku šokové reakce z přecitlivělosti, nesmí být přípravek užíván u hemodialyzovaných pacientů, u kterých jsou použity polyakrylnitrilové membrány. Jestliže je u Vás plánovaná hemodialýza, informujte lékaře o tom, že užíváte Enap-HL nebo Enap-H.
Podávání přípravku dětem nebylo dostatečně zhodnoceno, proto se dětem jeho užívání nedoporučuje.
Před vyšetřením příštítných tělísek je třeba přerušit léčbu Enapem-HL nebo Enapem-H.

Jestliže se u Vás během léčby Enapem-HL nebo Enapem-H objeví sucho v ústech, výrazná žízeň, svalové křeče nebo svalová slabost, bušení srdce, nepravidelný nebo zpomalený tep informujte svého lékaře. Stejně tak učiňte v případě náhlé horečky, zimnice, ztíženého polykání nebo ztíženého dýchání.

V případě celkové anestezie před chirurgickým výkonem by lékař měl být informován, že užíváte Enap-HL nebo Enap-H. Existuje zvýšené riziko poklesu krevního tlaku v průběhu operace. Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání přípravku Enap-HL nebo Enap-H není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Enap-HL nebo Enap-H nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – (viz bod Těhotenství a kojení).

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám doporučí vysazení přípravku Enap-HL nebo Enap-H ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Enap-HL nebo Enap-H není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Enap-HL nebo Enap-H nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a obzvláště nedonošeného dítěte není léčba přípravkem Enap-HL nebo Enap-H vhodná. Pokud kojíte starší dítě, musí váš lékař zvážit přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Předávkování

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Nejčastějším příznakem předávkování je výrazné snížení krevního tlaku projevující se pocity na omdlení až mdlobou. V takovém případě se položte do vodorovné polohy se zajištěním přivolání lékaře.

Při užití většího množství tablet najednou je třeba se pokusit vyvolat zvracení (není-li pacient v bezvědomí) a přivolat lékaře, který zajistí následnou léčbu.

Uchovávání
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete léčivý přípravek užívat.

Balení
Enap-H: 20 nebo 30 tablet
Enap-HL: 30 tablet

Datum poslední revize
2.11.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.