Příbalový leták TENOLOC 200

Humánní léčivý přípravek

TENOLOC 200

potahované tablety
(Celiprololi hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Tenoloc 200 a k čemu se užívá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tenoloc 200 užívat
 3. Jak se Tenoloc 200 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Tenoloc 200 uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TENOLOC 200 A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Co je přípravek Tenoloc 200:

Indikační skupina
Přípravek Tenoloc 200 je antihypertenzivum, sympatolytikum, kardiakum.

Charakteristika

Tenoloc 200 se podává pro předcházení záchvatů anginy pectoris a pro léčení vysokého krevního tlaku. Angina pectoris je vyvolána nedostatečným přívodem krve do srdce při zúžení věnčitých cév. Projevuje se jako náhlá svíravá, křečovitá nebo palčivá bolest na prsou, která často vystřeluje do levé ruky a je doprovázena nepříjemnými pocity tísně. Bolest vzniká následkem nedostatečného zásobení srdce kyslíkem při zvýšené tělesné námaze, při rozrušení a v podobných situacích, kdy jsou na činnost srdce kladeny zvýšené nároky.
Tenoloc 200 zpomaluje srdeční frekvenci a snižuje spotřebu kyslíku v srdci. Tím zmenšuje pravděpodobnost vzniku záchvatu anginy pectoris. Dochází také k poklesu krevního tlaku.

Terapeutické indikace
Přípravek se užívá pro předcházení záchvatů anginy pectoris a k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých pacientů.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TENOLOC 200 UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Tenoloc 200
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na Celiprololi hydrochloridum nebo na kteroukoli další složku (viz bod 6). Tenoloc 200 se nesmí užívat při některých poruchách srdečního rytmu (síňo-komorová blokáda II. a III. stupně, tzv. syndrom chorého sinu), při příliš nízkém krevním tlaku a zpomalené srdeční frekvenci (pod 50 tepů za minutu), při pokročilém stadiu tzv. ischemické choroby dolních končetin (onemocnění vzniklé sníženým prokrvením nohou a provázené bolestí při chůzi nebo i v klidu), při průduškovém astmatu, při těžkém srdečním selhání.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku Tenoloc 200 je zapotřebí
Jestliže máte sníženou funkci ledvin (clearance kreatininu v rozmezí 15–40 ml/min) Jestliže máte zhoršenou funkci jater Jestliže jste starší osoba, musí Vás Váš lékař během léčby celiprololem pravidelně sledovat Jestliže máte ischemickou chorobu srdeční Jestliže máte postižený periferní oběh (přerušované kulhání) Jestliže jste měl(a) někdy anginu pectoris (bolest na hrudi) Jestliže máte pomalý srdeční tep (bradykardii) Jestliže máte srdeční blok 1.stupně (blokáda elektrických vzruchů, které vedou ke stahu srdečního svalu) Jestliže máte cukrovku nebo zvýšenou činnost štítné žlázy Jestliže máte přechodnou obstrukční plicní nemoc Jestliže trpíte lupénkou (kožní onemocnění) Jestliže jste prodělal anafylaktickou reakci (náhlá, život ohrožující alergická reakce) Jestliže trpíte vysycháním očí nebo vyrážkou bez zřetelně prokazatelné příčiny, léčba celiprololem by měla být postupně vysazena
Jestliže máte podstoupit operační zákrok v celkové anestézii, musí být anesteziolog informován o tom, že užíváte Tenoloc 200.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Při současném užívání přípravku Tenoloc 200 a jiných léků, zejména léků působících na srdce a cévy nebo léků užívaných při depresi, může dojít ke vzájemnému ovlivnění jejich účinků. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez předpisu, aby mohl případně upravit dávkování.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Tenoloc 200.
Váš lékař by měl vědět, že užíváte zejména následující léčivé látky: klonidin nebo jiné látky snižující krevní tlak blokátory kalciových kanálů ( přípravky k léčbě onemocnění srdce nebo vysokého tlaku), např. verapamil, diltiazem a bepridilu antiarytmika (léky užívané k léčbě nepravidelné akce srdeční), např. disopyramid, chinidin inhibitory MAO (léky k léčbě deprese) srdeční glykosidy (přípravky k léčbě srdečních onemocnění), např. digoxin insulin a perorální antidiabetika (léky snižující hladinu glukosy v krvi)

Zvláštní skupiny pacientů
Děti
Přípravek se nepodává dětem.
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Těhotenství a kojení
Pro užívání přípravku v době těhotenství nebo kojení musí být zvlášť závažné důvody Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Na počátku léčby přípravkem Tenoloc 200 může pokles krevního tlaku ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.). Před provedením těchto činností se proto ujistěte, že Vaše pozornost není ovlivněna a tyto činnosti vykonávejte jen na základě výslovného souhlasu lékaře.
Během léčby se nedoporučuje požívat alkoholické nápoje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Tenoloc 200
Přípravek Tenoloc 200 obsahuje hlinitý lak ponceau 4R, který může způsobit alergické reakce.

3. JAK SE TENOLOC 200 UŽÍVÁ

Přesné dávkování a délku léčby vždy určuje lékař. Obvykle se užívá 1krát denně 1 potahovaná tableta. Při nedostatečném účinku může lékař po několika týdnech léčby tuto dávku zvýšit až na maximálně 3 potahované tablety denně.
Potahované tablety se užívají ráno nalačno nejméně 30 minut před jídlem nebo alespoň 2 hodiny po jídle, polykají se celé, nerozkousané, zapijí se vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tenoloc 200, než jste měl(a).
Při předávkování přípravkem může dojít k poruchám srdeční činnosti, k otokům končetin nebo k Raynaudovu syndromu (bolestivé nebo chladné končetiny).V každém případě je třeba vyhledat ošetřujícího lékaře, aby zkontroloval průběh léčby.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tenoloc 200.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Pokračujte v užívání podle návodu lékaře. Poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tenoloc 200.
Pokračujte v léčbě dle rady ošetřujícího lékaře, i když se vaše obtíže výrazně zlepšily.
Předčasné a nekontrolované ukončení léčby může mít za následek opětovné zhoršení vašeho stavu a ve zvýšené míře se mohou objevit záchvaty dušnosti.
Jestliže i přesto chcete léčbu přerušit, vždy se předem poraďte se svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Tenoloc 200 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého:

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):

 • Únava, závratě, malátnost
 • Bolesti hlavy, zmatenost, nervozita
 • Pocení Nespavost, noční můry
 • Deprese, psychóza nebo halucinace
 • Necitlivost v končetinách, chladné končetiny
 • Pocit nevolnosti, zvracení, zácpa, průjem
 • Výraznější nízký krevní tlak (hypotenze), snížení frekvence srdečního tepu (bradykardie), náhlá a krátkodobá ztráta vědomí (synkopa), bušení srdce, abnormality vedení vzruchu v srdci, srdeční selhání
 • Alergické kožní reakce (zarudnutí, svědění, kožní vyrážka) a vypadávání vlasů

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000):

 • Snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie) nebo malá krvácení do kůže a sliznic (purpura)
 • Svalová slabost nebo patologická únava, svalové křeče
 • Suché oči (tento fakt je důležitý, pokud používáte kontaktní čočky), zánět spojivek (konjunktivitida)
 • Sucho v ústech

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)

 • spasmus průdušek (bronchospasmus) dýchací příznaky související s astmatem (astmatická dušnost) zánětlivá choroba plic (intersticiální pneumonitida)

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)

 • výskyt cukrovky (latentní diabetes mellitus) nebo zhoršení stávávající cukrovky
 • zhoršení stávající svalové slabosti nebo únavy (myasthenia gravis)
 • zánět oční rohovky a spojivky (keratokonjun­ktivitida),
 • poruchy vidění ztráta sluchu, zvonění v uších
 • zhoršení záchvatů u pacientů s anginou pectoris
 • periferní oběhové poruchy (přerušované kulhání, Raynaudům syndrom)
 • spouštění lupenky (psoriasis vulgarit), zhoršení příznaků lupenky, způsobuje psoriasiformní kožní vyrážky
 • dlouhodobé chronické onemocnění kloubů (mono- a polyartritida)
 • zhoršení funkce ledvin až k těžké poruše funkce ledvin)
 • poruchy pohlavního pudu a potence abnormální výsledky testů funkce jater (transaminázy, ALT, AST) v krvi

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • Nízký krevní cukr (hypoglykémie),
 • vysoký krevní cukr (hyperglykémie)
 • Třes (tremor),
 • návaly horka

Suché vnější oko (xeroftalmie) Srdeční selhání, změny srdečního rytmu (arytmie) Bolesti žaludku (gastralgie) Vratný lupus syndrom Impotence Protilátky proti buněčným jádrům
U pacientů s hyperthyroidismem mohou být maskovány klinické projevy thyreotoxikózy (zrychlení srdeční činnosti a třes).
Dlouhodobé výrazné hladovění nebo tělesné námaha mohou vést k hypoglykemickým stavům. Varovné příznaky hypoglykémie (zejména zrychlení srdeční činnosti a třes) mohou být oslabeny.
Může být narušen metabolismus tuků. Ve většině případů s normálním celkovým cholesterolem bylo pozorováno snížení HDL-cholesterolu a zvýšení triglyceridů v plasmě.
U pacientů se sklonem k bronchiálním reakcím (zvláště obstrukční plicní nemoci) může případné zvýšení odporu v dýchacích cestách vést k dušnosti.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK TENOLOC 200 UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Blistr : Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tenoloc 200 obsahuje
Léčivou látkou přípravku je Celiprololi hydrochloridum 200 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou mannitol, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.
Potah tablety: hypromelosa 2910/5, oxid titaničitý, makrogol 6 000, mastek, simetikonová emulze SE 4, potahová soustava OPASPRAY M-1–22801 žlutá (obsahuje oxid titaničitý, hypromelosu 2910/5, hlinitý lak chinolinové žluti, hlinitý lak ponceau 4R).

Jak přípravek Tenoloc 200 vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: světle žluté, potahované tablety s půlicí rýhou typu karate na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Velikost balení: Blistr : 30 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci
Takeda GmbH, Konstanz, Německo

Výrobce
Takeda Pharma Sp. z o.o., Lyszkowice, Polsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 23.4.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.