Příbalový leták RENPRESS

Humánní léčivý přípravek

Renpress

tablety
(spiraprili hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Renpress a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Renpress užívat
 3. Jak se přípravek Renpress užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Renpress uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK RENPRESS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Renpress obsahuje léčivou látku spiraprili hydrochloridum (spirapril). Je dostupný ve formě tablet obsahujících 6 mg spiraprilu.
Přípravek Renpress patří do skupiny přípravků, které se nazývají inhibitory enzymu konvertující angiotenzin (ACE). Tyto přípravky brání vzniku účinnější formy angiotenzinu, přirozené látky vyvolávající zúžení cév a zvýšení krevního tlaku. Přípravek Renpress snižuje krevní tlak, usnadňuje srdeční činnost a zlepšuje zásobování srdce kyslíkem.
Přípravek Renpress se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku a k léčbě městnavého srdečního selhání. Vysoký krevní tlak zvyšuje pracovní zátěž srdce a tepen. Pokud tento stav přetrvává delší dobu, může mít za následek poškození cév sítnice, mozku, srdce a ledvin a může vyústit až k selhání srdce nebo ledvin. Vysoký krevní tlak zvyšuje nebezpečí infarktu. Snížení krevního tlaku na normální hodnoty zmenšuje nebezpečí vzniku těchto onemocnění.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZOROST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RENPRESS UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Renpress

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na spirapril nebo na kteroukoli další složku přípravku Renpress.
 • jestliže jste v minulosti měl/a angioedém (otok obličeje, rtů, jazyka, hlasivek nebo hrtanu, končetin) v souvislosti s léčbou ACE inhibitorem nebo bez ní.
 • pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Renpress je zapotřebí

 • jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo srdce (Váš lékař rozhodne o tom, zda můžete tento přípravek užívat).
 • jestliže máte cukrovku.
 • jestliže máte onemocnění jater.
 • jestliže užíváte diuretika (léky na odvodnění).
 • jestliže užíváte léky obsahující draslík a léky zvyšující hladinu draslíku v krvi (pravděpodobně bude potřebné stanovit hladinu draslíku v krvi).
 • u žen v plodném věku.
 • při hemodialýze nebo LDL-aferéze.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, oznamte to svému lékaři.
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání přípravku Renpress není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Renpress nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – viz bod Těhotenství a kojení.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Jedná se především o:

 • přípravky na snížení krevního tlaku, především diuretika (léky na odvodnění).
 • léky obsahující draslík a léky zvyšující hladinu draslíku v krvi.
 • rifampicin (přípravek k léčbě tuberkulózy).
 • lithium (přípravek používaný k léčbě duševních onemocnění).
 • inzulin a perorální antidiabetika (přípravky používané k léčbě cukrovky).
 • přípravky obsahující zlato (používané nejčastěji při léčbě revmatoidních onemocnění).

Bude-li Vám některý lékař předepisovat nebo doporučovat ještě další lék, informujte ho o tom, že užíváte přípravek Renpress.

Užívání přípravku Renpress s jídlem a pitím
Přípravek Renpress se doporučuje užívat nejlépe ráno, s jídlem nebo nalačno. Tabletu zapijte sklenicí vody. Je doporučeno užívat přípravek každý den ve stejném čase.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám doporučí vysazení přípravku Renpress ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Renpress není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Renpress nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.
Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek Renpress není doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Přípravek Renpress a starší lidé
Přípravek Renpress mohou užívat i starší lidé ve věku 65 let a více.

Přípravek Renpress a děti
S podáváním přípravku Renpress u dětí nejsou žádné zkušenosti, a proto se jeho užívání nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může zejména na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel apod.), proto je možno tyto činnosti vykonávat pouze se zvýšenou opatrností.

Důležité informace o některých složkách přípravku Renpress
Přípravek Renpress obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK RENPRESS UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Renpress přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství léku máte užívat
Přesné dávkování určí vždy lékař.
Při léčbě vysokého krevního tlaku se obvykle podává 1 tableta (6 mg) 1× denně.
Při léčbě městnavého srdečního selhání je obvyklá úvodní dávka 1/4 tablety (1,5 mg) 1× denně. První dávka se má podat pod dohledem lékaře. Poté se dávka po 2 – 4 dnech zvýší na 1/2 tablety (3 mg) 1× denně. Po 4 týdnech léčby může lékař podle potřeby dávku zvýšit až na 1 tabletu (6 mg) denně.
Bez porady s lékařem nikdy neměňte dávku, ani nepřestávejte lék užívat.

Jestliže jste užil/a více přípravku Renpress, než jste měl(a)
V případě, že jste užil/a více tablet, než Vám lékař předepsal, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Renpress
Pokud zapomenete užít jednu dávku léku, užijte další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Renpress nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nejčastěji se vyskytují bolesti hlavy, závratě, příznaky podobné prochladnutí a chřipce, suchý dráždivý kašel a únava. Vzácně byly zaznamenány zažívací potíže (nucení ke zvracení, zvracení, průjmy) a kožní vyrážka. U pacientů s městnavým srdečním selháním se může objevit závrať, snížení krevního tlaku nebo průjem. Velmi vzácně se při užívání přípravku může objevit angioedém (otok) obličeje, rtů, jazyka, hlasivek, hltanu nebo hrtanu, projevující se zhoršeným dýcháním, nebo otok tenkého střeva. Pokud se u Vás tyto potíže objeví, přestaňte přípravek Renpress užívat a okamžitě vyhledejte lékaře.
Zřídka se může vyskytnout hypotenze (pokles krevního tlaku) po první dávce.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK RENPRESS UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě 15 °C až 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nepoužívejte přípravek Renpress po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Renpres obsahuje
Léčivá látka: spiraprili hydrochloridum 6 mg v 1 tabletě, což odpovídá spiraprilum 5,568 mg.
Pomocné látky: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon, glycin-hydrochlorid, kyselina alginová, kukuřičný škrob, červený oxid železitý, monohydrát laktosy.

Jak přípravek Renpress vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Renpress jsou kulaté, růžové, pigmentované tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně.
Balení obsahuje 30, 60, 90 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
16.5.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.