Příbalový leták OSPEN 750 KRKA

Humánní léčivý přípravek

OSPEN 750 KRKA

phenoxymethyl­penicillinum
perorální suspenze

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Ospen 750 Krka a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen 750 Krka užívat
 3. Jak se přípravek Ospen 750 Krka užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Ospen 750 Krka uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE OSPEN 750 KRKA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ospen 750 Krka potlačuje výstavbu buněčné stěny bakterií, a tím ničí bakterie. Je antibiotikem se středně širokým spekterem účinku. Ospen 750 Krka se rychle a dobře vstřebává. Vstřebávání není ovlivněno jídlem.
Přípravek se užívá k léčbě a předcházení mírných a středně těžkých infekcí, vyvolaných mikroorganismy citlivými na penicilin, jako je např. angina, zánět středního ucha, zánět vedlejších nosních dutin, zánět plic. Dále se užívá k léčbě spály a některých zánětlivých onemocnění kůže a podkoží.
Přípravek se též užívá k prevenci revmatické horečky, chorea minor (onemocnění, které se projevuje neúčelnými pohyby u dětí), zánětu srdeční nitroblány, zánětu kloubů a po malých chirurgických výkonech v ústní dutině (odstranění krčních mandlí, vytržení zubu).
Ospen 750 Krka se užívá jako pokračování léčby po injekčně podáváném penicilinu. Přípravek mohou užívat děti od 3 měsíců, mladiství i dospělí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OSPEN 750 KRKA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Ospen 750 Krka

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky penicilin a cefalosporin (pro možnou zkříženou reakci z přecitlivělosti) nebo na kteroukoli další složku přípravku;
 • jestliže trpíte poruchami vstřebávání z trávicího ústrojí.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ospen 750 Krka je zapotřebí

 • jestliže jste dlouhodobě nemocní (např. astma), trpíte metabolickými poruchami (např. chronický průjem, celiakie, porucha vstřebávání), v tomto případě informujte svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku Ospen 750 Krka se můžou navzájem ovlivňovat s účinky jiných současně užívaných léků. Proto by Váš lékař měl být informován o všech lécích, které užíváte a to na lékařský předpis i bez něj.
Současné podávání přípravku může snížit účinnost antikoncepčních přípravků.
Současné podávání probenecidu, protizánětlivých, protirevmatických léků a léků tlumících horečku (indometacin, fenylbutazon, salicyláty) ve vysokých dávkách může zpomalovat vylučování penicilinů.
Současné podávání přípravku Ospen 750 Krka a bakteriostatických antibiotik (tetracyklinů, chloramfenikolu) se nedoporučuje.
Metoklopramid (látka ovlivňující svalovinu trávicí trubice) může snižovat vstřebávání přípravku Ospen 750 Krka.
Současné podávání přípravku Ospen 750 Krka a guarové klovatiny (látka podávaná diabetikům ke zpomalení vstřebávání) může způsobit snížené vstřebávání přípravku Ospen 750 Krka.

Užívání přípravku Ospen 750 Krka s jídlem a pitím
Přípravek se má podávat nejlépe 1 hodinu před jídlem.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Při podávání během těhotenství nebyly prokázány škodlivé účinky přípravku na plod. Přesto o jeho užívání během těhotenství a kojení rozhodne lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá vliv na schopnost řízení vozidel či ovládání strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ospen 750 Krka
Obsah methylparabenu a propylparabenu v přípravku může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OSPEN 750 KRKA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Ospen 750 Krka přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přesné dávkování vždy určí lékař.

Při streptokokových infekcích by měla léčba trvat po dobu 10 dnů.
Léčba má pokračovat ještě 3 dny po vymizení příznaků.

Profylaxe
Pro profylaxi (předcházení nemoci) se podávají příslušné dávky přípravku Ospen 750 Krka v závislosti na stáří a tělesné hmotnosti nemocného 2× denně.

Dávkování u nemocných se sníženou funkcí ledvin
Pouze v případě závažného selhání ledvin upraví lékař dávkovací schéma.

Jestliže jste užil/a více přípravku Ospen 750 Krka, než jste měl/a
Požití vyšší dávky přípravku může vést k nevolnosti, zvracení, průjmu a k výskytu krystalů v moči a v závažných případech ke zvýšené podrážděnosti.
V případě předávkování nebo náhodném požití dítětem vyhledejte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ospen 750 Krka
V případě, že opomenete užít (podat) lék, užijte (podejte) jej co nejdříve a dále pokračujte v předepsaném dávkování. Jestliže se již blíží doba další dávky, vyčkejte na tuto dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ospen 750 Krka nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Ospen 750 Krka je obvykle dobře snášen. Mohou se vyskytnout zažívací obtíže (nevolnost, zvracení a průjem), vzácněji reakce z přecitlivělosti (svědění, zrudnutí kůže, skvrnitá až pupenovitá vyrážka, kopřivka, otoky na různých místech organismu, ploché puchýře na kůži rukou a předloktí, odlupování kůže). Jestliže se vyskytne reakce z přecitlivělosti, přerušte ihned užívání přípravku (podávání dětem) a poraďte se s lékařem.
Užívání přípravku Ospen 750 Krka může vést k přerůstání necitlivých mikroorganismů. Jestliže dojde k přetrvávajícímu průjmu, je třeba přerušit podávání léku a poradit se s lékařem.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání (podávání dětem) poraďte se svým lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK OSPEN 750 KRKA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Ospen 750 Krka nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Uchovávejte při teplotě 2–8 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ospen 750 Krka obsahuje

 • Léčivou látkou je: phenoxymethyl­penicillinum 750000 m.j. (ve formě benzathini phenoxymethyl­penicillinum) v 5 ml suspenze (1 odměrka).
 • Pomocnými látkami jsou: sodná sůl sacharinu, simetikon, monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl karmelosy, křemičitan hořečnato-hlinitý, natrium – cyklamát, dihydrát citronanu sodného, krystalizující sorbitol 70%, tekuté ovocné aroma, žlutý oxid železitý, čištěná voda, methylparaben, propylparaben.

Jak přípravek Ospen 750 Krka vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Ospen 750 Krka je žlutooranžová homogenní suspenze vocné vůně. Dodává se v lahvičce z hnědého skla s bílým pojistným uzávěrem z LDPE o velikosti 60 ml. Součástí balení je odměrná lžička s ryskami 2,5 a 1,25 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA d.d. Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
23.12. 2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.