Příbalový leták OPHTHALMO-EVERCIL

Humánní léčivý přípravek

Ophthalmo-Evercil, oční kapky, roztok

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Ophthalmo-Evercil musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Ophthalmo-Evercil a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ophthalmo-Evercil používat
 3. Jak se Ophthalmo-Evercil používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku Ophthalmo-Evercil
 6. Další informace
 • Léčivými látkami jsou phenylephrini hydrochloridum 1,25 mg (odpovídá 1,03 mg fenylefrinu) a esculinum sesquihydricum 0,8 mg (odpovídá 0,78 mg eskulinu) v 1 ml.
 • Pomocnými látkami jsou kyselina boritá, chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, hypromelosa, sterilisovaná čištěná voda.

Velikost balení: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Teva Czech Industries s.r.o., Opava – Komárov, Česká republika

1. CO JE OPHTHALMO-EVERCIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Ophthalmo-Evercil omezuje vznik otoků, překrvení spojivky a zmírňuje příznaky podráždění oka. Používá se k léčbě vleklých nebakteriálních zánětů spojivek, především alergického původu, při podráždění spojivek větrem, prachem, kouřem, případně jinými dráždivými vlivy z vnějšího prostředí. Dále se přípravek používá při podráždění spojivek způsobeném kontaktními čočkami nebo v pooperačním období, případně jako doplňková léčba u zánětu bělimy.
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti.
Dětem mladším než 1 rok lze přípravek podávat pouze na doporučení lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OPHTHALMO-EVERCIL POUŽÍVAT

Nepoužívejte Ophthalmo-Evercil:

 • jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku Ophthalmo- Evercilu .
 • jestliže trpíte bakteriálním či virovým zánětem spojivek, projevujícím se hlenovým (někdy až hnisavým) výtokem z očí.
 • jestliže byl u Vás diagnostikován zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem.
 • jestliže trpíte sníženou tvorbou slz.

Těhotenství a kojení:
Ophthalmo-Evercil je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Ophthalmo-Evercil nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Avšak po aplikaci může přechodně dojít k rozmazanému vidění. Proto můžete vykonávat tyto činnosti až po odeznění tohoto přechodného účinku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Při současném podávání přípravku Ophthalmo-Evercil s očními kapkami obsahujícími timolol (používají se k léčbě zeleného zákalu) může dojít ke snížení účinnosti těchto kapek. Současné podávání Ophthalmo-Evercilu a některých léků k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby může ovlivnit krevní tlak. Pokud používáte oční kapky s obsahem timololu nebo užíváte léky na deprese nebo Parkinsonovu chorobu, poraďte se o vhodnosti použití Ophthalmo-Evercilu s očním lékařem. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

3. JAK SE OPHTHALMO-EVERCIL POUŽÍVÁ

Dávkování je stejné pro všechny věkové kategorie pacientů.
Pokud oční lékař nedoporučí jinak, obvykle se vkapává do spojivkového vaku 1 kapka 1–3krát denně dle povahy onemocnění nebo 1 kapka při obtížích. Mezi jednotlivými dávkami by měl být časový odstup nejméně 4 hodiny.
Délka léčení je individuální, bez porady s lékařem by neměla přesáhnout dobu 2 týdnů nepřetržitého používání.
Jestliže máte pocit, že účinek Ophthalmo-Evercilu je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V průběhu léčby přípravkem by neměly být nošeny měkké kontaktní čočky, kontakt s benzalkonium-chloridem může způsobit jejich zakalení a vlivem jeho dlouhodobého uvolňování z čoček by mohlo dojít k poškození rohovky.
Před aplikací přípravku musíte vyjmout kontaktní čočky, nakapat Ophthalmo-Evercil do očí a před opětovným nasazením čoček vyčkat 10 – 15 minut.
V období, kdy začínáte používat kontaktní čočky, můžete po krátkou dobu vkapávat do očí Ophthalmo-Evercil , abyste zabránili podráždění očí způsobené nesprávným nasazováním čoček.

Jestliže jste použil(a) více Ophthalmo-Evercilu, než jste měl:
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Ophthalmo-Evercil:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ophthalmo-Evercil nežádoucí účinky. Přípravek je velmi dobře snášen. Ojediněle může dojít k reakci z přecitlivělosti (alergické reakci), která se projevuje řezáním, pálením, svěděním, popř. zarudnutím oka nebo otoky očních víček. Ojediněle se může také vyskytnout přechodné rozšíření zornic.
Pokud dojde k alergické reakci, přerušte používání přípravku a ihned vyhledejte lékaře.
Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU OPHTHALMO-EVERCIL

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 0C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Po prvním otevření lahvičky může být přípravek používán po dobu 4 týdnů.

6. DALŠÍ INFORMACE

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Datum poslední revize textu:
9.12.2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.