Příbalový leták NITROMINT 2,6 MG

Humánní léčivý přípravek

NITROMINT 2,6 mg

(glyceroli trinitras)
retardované tablety

Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
1106 Budapešť, Keresztúri 30–38.
Maďarsko

Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
9900 Körmend, Mátyás király utca 65.
Maďarsko

Složení

Léčivá látka: jedna retardovaná tableta obsahuje glyceroli trinitras 2,6 mg (nitroglycerinum), ve formě ředěného nitroglycerinu s ß-laktózou.
Pomocné látky: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, kyselina stearová, makrogol 6000, monohydrát laktózy, karbomer 934 P, kopovidon.

Indikační skupina
Vazodilatans.
Vazodilatační látka (látka rozšiřující cévy) pro srdeční onemocnění.

Charakteristika

Nitromint 2,6 mg, retardované tablety, jsou nitroglycerinové tablety s řízeným uvolňováním léčivé látky, které vyvolávají dlouhodobé rozšíření koronárních cév (tj. tepen zásobujích srdce krví). Tablety NEJSOU vhodné pro léčbu akutních (náhle vzniklých) záchvatů anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu).

Indikace

Tyto tablety Vám mohou být předepsány k předcházení záchvatů anginy pectoris.

Kontraindikace

NEUŽÍVEJTE tyto tablety, pokud:  jste přecitlivělí na organické nitráty nebo na kteroukoliv přísadu uvedenou v kapitole „Složení“; máte zvýšený intrakraniální tlak (tlak uvnitř lebky) z důvodu předchozího krvácení do mozku a úrazu; máte těžkou anémii (chudokrevnost).

Nežádoucí účinky

Během léčby přípravkem Nitromint 2,6 mg, retardované tablety, se u Vás může vyskytnout kterýkoliv z těchto nežádoucích účinků: bolesti hlavy, závratě, slabost, mírná žaludeční nevolnost. Lék je obvykle dobře snášen a vážné nežádoucí účinky se vyskytují zřídka.
Při případném výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, musíte informovat svého lékaře!

Interakce

Při podávání retardovaných tablet Nitromint 2,6 mg spolu s léky používanými na léčbu vysokého krevního tlaku (antihypertenzivy) nebo s léky působícími na centrální nervovou soustavu (na mozek a míchu), jako jsou například sedativa (utišující látky) nebo tricyklická antidepresiva (látky pro léčbu psychických depresí), je zvýšené riziko výskytu nízkého krevního tlaku. Dlouhodobá léčba diuretiky a retardovanými tabletami Nitromint 2,6 mg může mít za následek hypovolemii (snížení objemu krevní plazmy).
Proto vždy informujte svého lékaře o všech lécích, které již užíváte nebo se chystáte užívat včetně léků vydávaných bez lékařského receptu.
Dříve než začnete užívat některý z volně prodejných léků spolu s přípravkem Nitromint 2,6 mg, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Dávkování a způsob podání

Přesné dávkování by měl vždy určit lékař. Vždy užívejte přípravek Nitromint 2,6 mg přesně podle pokynů svého lékaře.
Pokud lékař nenařídí jinak, můžete lék užívat podle tohoto schématu. Tablety polykejte celé, nerozkousané.
Obvyklá dávka je jedna tableta před jídlem dvakrát denně (ráno a v poledne).
Pokud to lékař považuje za nutné, je možno zvýšit dávku na 2–3 tablety dvakrát denně.

Upozornění

Po dobu léčby nepožívejte žádné alkoholické nápoje.
Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnění, poraďte se se svým lékařem. Před podáním léku v těhotenství je třeba pečlivě zvážit, zda prospěch převáží nad veškerými riziky.
Pokud pociťujete při užívání tablet na počátku léčby závratě, je důležité, abyste se vyvaroval(a) řízení dopravních prostředků, vykonávání práce se zvýšeným nebezpečím úrazu a obsluhy strojů. Je možné, že později v průběhu léčby budete moci tyto činnosti vykonávat. Poraďte se se svým lékařem.

Předávkování

Mdloba a výrazně nízký krevní tlak jsou příznaky předávkování. Měl(a) byste uvědomit osoby, s nimiž se často stýkáte, že se léčíte přípravkem Nitromint 2,6 mg, retardované tablety, a požádat je, aby při výskytů těchto příznaků ihned informovaly lékaře. V takovém případě nelze vyloučit Vaše přijetí do nemocnice.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené lahvičce, lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Varování

Přípravek Nitromint 2,6 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
Lahvička s 60 retardovanými tabletami uložená spolu s informací pro použití v papírové krabičce.

Datum poslední revize
27.3.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.