Příbalový leták TRIMETAZIDIN TEVA RETARD 35 MG

Humánní léčivý přípravek

Trimetazidin Teva retard 35 mg


tablety s prodlouženým uvolňováním
trimetazidini dihydrochloridum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás
vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.
Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.


Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

  1. Co je Trimetazidin Teva retard 35 mg a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Trimetazidin Teva retard 35 mg užívat
  3. Jak se Trimetazidin Teva retard 35 mg užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak Trimetazidin Teva retard 35 mg uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

1. Co je Trimetazidin Teva retard 35 mg a k čemu se používá

Tento přípravek je určen pro použití u dospělých pacientů v kombinaci s dalšími přípravky k léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi způsobená onemocněním srdce).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Trimetazidin Teva retard 35 mg užívat

Neužívejte Trimetazidin Teva retard 35 mg:

  • jestliže jste alergický(á) na trimetazidin nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedeno v bodě 6),
  • jestliže máte Parkinsonovu chorobu: onemocnění mozku ovlivňující pohyb (třes, strnulý postoj, pomalý pohyb a „šoupavou“, nesouměrnou chůzi),
  • jestliže máte závažné problémy s ledvinami.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Trimetazidin Teva retard 35 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

  • jestliže trpíte poruchou ledvin. Váš lékař Vám upraví dávku.

Tento přípravek může vyvolat nebo zhoršit příznaky jako třes, strnulý postoj, pomalé pohyby a „šoupavou“, nesouměrnou chůzi, především u starších pacientů. Příznaky je třeba vyšetřit a na základě výsledků může Váš lékař přehodnotit léčbu.

Děti a dospívající
Trimetazidin Teva retard 35 mg není určen pro podávání u dětí mladších než 18 let.

Další léčivé přípravky a Trimetazidn Teva retard 35 mg
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Interakce nejsou dosud známy.

Užívání přípravku Trimetazidin Teva retard 35 mg s jídlem a pitím
Trimetazidin Teva retard 35 mg může být užíván nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek může způsobit závrať a ospalost, které mohou mít vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 

3. Jak se Trimetazidin Teva retard 35 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku Trimetazidin Teva retard 35 mg je jedna tableta užitá dvakrát denně během jídla, ráno a večer.
Jestliže máte problémy s ledvinami nebo jste starší než 75 let, může Vám Váš lékař upravit doporučenou dávku.

Způsob užití
Tablety jsou určeny k vnitřnímu užití.
Prosím, zapijte tabletu dostatečným množstvím tekutiny, např. sklenicí vody.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Trimetazidin Teva retard 35 mg, než jste měl(a):
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Dosud nebyl zaznamenán žádný případ předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Trimetazidin Teva retard 35 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Trimetazidin Teva retard 35 mg
Nepřerušujte léčbu bez konzultace s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):
Závrať, bolest hlavy, bolest břicha, průjem, porucha trávení, pocit nevolnosti, zvracení, vyrážka, svědění, kopřivka a pocit slabosti.

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000):
Rychlý nebo nepravidelný srdeční tep (tzv. palpitace), srdeční tep mimo pravidelný rytmus, zrychlený srdeční tep, pokles krevního tlaku při postavení, který způsobuje závrať, pocit omámení nebo mdloby, malátnost (celkový pocit nevolnosti), závrať, pád, zčervenání (v obličeji).

Není známo (četnost nemůže být z dostupných údajů odhadnuta):
Extrapyramidové příznaky (neobvyklé pohyby včetně třesu a chvění rukou a prstů, kroutivé pohyby těla, šoupavá chůze a ztuhlost rukou a nohou), obvykle vratné (příznaky odeznějí) po ukončení léčby.
Poruchy spánku (obtíže se spaním, ospalost), zácpa, závažná celková červená kožní vyrážka s výskytem puchýřků, otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, který může způsobit obtíže s polykáním nebo dýcháním.
Závažné snížení počtu bílých krvinek, které zvyšuje pravděpodobnost vzniku infekce, snížení počtu krevních destiček, které zvyšuje riziko krvácení a podlitin. Postižení jater (pocit na zvracení, zvracení, ztráta chuti k jídlu, celkový pocit nemoci, horečka, svědění, zažloutnutí kůže a očí, světle zbarvená stolice, tmavě zbarvená moč).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

5. Jak Trimetazidin Teva retard 35 mg uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Trimetazidin Teva retard 35 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 0 C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Trimetazidin Teva retard 35 mg obsahuje:

Léčivou látkou je trimetazidini dihydrochloridum. Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje
35,0 mg trimetazidin-dihydrochloridu.
Pomocnými látkami jsou:
Hypromelóza, hydrogenfosforečnan vápenatý, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová, makrogol, glycerol, oxid titaničitý, červený oxid železitý

Jak Trimetazidin Teva retard 35 mg vypadá a co obsahuje toto balení:
Růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety.
Tablety jsou dostupné v baleních po 20, 60, nebo 120 tabletách s prodlouženým uvolňováním.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce:
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo


Tento příbalový leták byl naposledy revidován 30.1.2014.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.