Příbalový leták PROCTO-GLYVENOL

Humánní léčivý přípravek

Procto-Glyvenol


čípky
(Tribenosidum, Lidocaini hydrochloridum monohydricum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovým letákem nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Viz bod 4.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

  1. Co je Procto-Glyvenol a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat
  3. Jak se Procto-Glyvenol používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak Procto-Glyvenol uchovávat
  6. Obsah balení a další informace


1. Co je Procto-Glyvenol a k čemu se používá


Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemoroidů. Hemoroidy jsou rozšířené žíly v oblasti konečníku, které způsobují místní bolest, píchání a svědění.
První léčivá látka, tribenosid působí místně na příčiny zánětu v malých krevních cévách.
Druhá léčivá látka, lidokain je místní anestetikum, které poskytuje okamžitou úlevu od svědění, píchání a bolesti způsobené hemoroidy.
1 čípek (2g) obsahuje 400mg tribenosidu a 40mg lidokainu.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat


Nepoužívejte Procto-Glyvenol
- jestliže jste alergický(á) na tribenosid, lidokain nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).


Upozornění a opatření
V případě, že trpíte jaterním onemocněním, konzultujte použití přípravku Procto-Glyvenol se svým lékařem nebo lékárníkem.


Další léčivé přípravky a Procto-glyvenol:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Není znám žádný problém při používání přípravku Procto-Glyvenol s ostatními léčivými přípravky.
Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Procto-Glyvenol.


Procto-Glyvenol s jídlem a pitím
Procto-Glyvenol se používá nezávisle na době jídla.


Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Přípravek Procto-Glyvenol se nesmí používat během prvních třech měsíců těhotenství.
Přípravek Procto-Glyvenol se může používat po třetím měsíci těhotenství nebo pokud kojíte, nesmíte však překročit doporučené dávkování.


Děti
Nepodávejte tento přípravek dětem bez porady s lékařem.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Procto-Glyvenol by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.


3. Jak se Procto-Glyvenol používá


Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Pokud jsou příznaky akutní:
Dvakrát denně (jednou ráno a jednou večer) aplikujte jeden čípek.


Pokud se potíže zmenšily:
Jednou denně aplikujte jeden čípek. Nepřekračujte doporučené dávkování.


Použití u dětí
Nepodávejte dětem bez porady s lékařem.
Zabraňte kontaktu s očima.
Nepolykejte, při náhodném požití dítětem ihned vyhledejte lékaře.
Pro snadné vyjmutí čípku z obalu, táhněte ve směru šipek dle uvedeného návodu.


Jak dlouho se přípravek Procto-Glyvenol používá
Přípravek Procto-Glyvenol byste měli používat tak dlouho, dokud příznaky onemocnění nezmizí.
Pokud příznaky vašeho onemocnění trvají déle než jeden týden, konzultujte to se svým lékařem.


Jestiže jste použil(a) více přípravku Procto-Glyvenol, než jste měl(a)
Není znám žádný případ předávkování přípravkem Procto-Glyvenol. Nicméně pokud jste použili více přípravku Procto-Glyvenol než jste měli, okamžitě kontaktujte lékaře.


Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Procto-Glyvenol
Buďte klidní, pokud jste si zapomněli aplikovat přípravek Procto-Glyvenol v plánovaný čas.
Použijte přípravek jako obvykle v čase, kdy si ho máte aplikovat podle původního plánu.
Dávku za účelem vyrovnání zapomenuté dávky nezdvojujte.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Procto-Glyvenol je většinou dobře tolerován. Nicméně ve vzácných případech může způsobit kožní reakce jako pálení, svědění nebo červenání v místě aplikace nebo
dokonce mimo tuto oblast.
Ve velmi vzácných případech může tento přípravek způsobit vážnou alergickou reakci (anafylaktickou reakci), jako je otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla (což může způsobit
potíže při polykání), potíže s dýcháním, vážné svědění kůže nebo nepravidelnosti srdečního tepu. Pokud se u Vás vyskytly tyto potíže, OKAMŽITĚ KONTAKTUJTE LÉKAŘE a
PŘESTAŇTE používat tento přípravek.


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak Procto-Glyvenol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Procto-Glyvenol obsahuje
Léčivé látky: Tribenosidum 400 mg, Lidocaini hydrochloridum monohydricum 40 mg v 1 čípku.
Pomocné látky: čípkový základ E85, čípkový základ W35.


Jak přípravek Procto-Glyvenol vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Procto-Glyvenol jsou bílé až nažloutlé čípky, torpédovitého tvaru.
Čípky jsou v hliníkové folii, popř. ve folii z plastické hmoty a v krabičce.
Velikost balení: 5 nebo 10 čípků
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239,530 03 Pardubice, Česká republika
Výrobce:
Delpharm Huningue SAS, Huningue, Francie


Tento příbalový leták byl naposledy revidován:
25.6.2014

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.