Příbalový leták TERFIMED 250

Humánní léčivý přípravek

TERFIMED 250


Tablety
Terbinafini hydrochloridum

 

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Terfimed 250 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Terfimed 250 užívat
 3. Jak se Terfimed 250 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Terfimed 250 uchovávat
 6. Další informace


1. CO JE TERFIMED 250 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Terfimed 250 obsahuje terbinafin, což je látka, která náleží do skupiny léčiv nazývaných souhrnně jako antifungální léčiva, jež potlačují růst plísní. Terfimed 250 je indikován k léčbě následujících plísňových infekcí kůže a nehtů reagujících na terbinafin:
Tinea corporis (plísňové kožní onemocnění postihující trup a končetiny kromě chodidla a dlaně, hřbetu a prstů ruky)
Tinea cruris (plísňové kožní onemocnění v tříselné oblasti)
Tinea pedis (plísňové kožní onemocnění postihující nohy)
Onychomykóza (plísňová infekce nehtů).


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TERFIMED 250 UŽÍVAT

Než začnete Terfimed 250 užívat, přečtěte si níže uvedené informace.


Neužívejte Terfimed 250,

 • jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na terbinafin nebo na kteroukoli další složku přípravku.
 • jestliže trpíte závažnými jaterními či ledvinovými potížemi.


Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Terfimed 250 je zapotřebí
Před zahájením užívání přípravku Terfimed 250 uvědomte svého lékaře, trpíte-li některým z následujících problémů:

 • jaterní či ledvinové onemocnění
 • psoriáza (lupénka)
 • imunodeficience (snížená imunita)

Perorálně podávaný terbinafin není účinný proti pityriáze (pytiriasis versicolor) a kožním infekcím vyvolaných kvasinkami rodu Candida.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to včetně antikoncepčních přípravků a léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Zejména je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka, zda užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) následující léky:

 • tricyklická antidepresiva, např. klomipramin nebo amitriptylin
 • antidepresiva ze skupiny tzv. selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), např. paroxetin
 • některý ze skupiny léků označovaných jako inhibitory monoaminooxidázy, např. selegilin, používaný k léčbě Parkinsonovy choroby
 • beta-blokátory, např. metoprolol nebo karvedilol (užívané při onemocněních srdce a krevního tlaku)
 • mexiletin, flekainid nebo propafenon, používané k léčbě nepravidelností srdečního rytmu (arytmií)
 • antibiotikum rifampicin
 • lék proti vředové chorobě cimetidin
 • jakýkoli perorální antikoncepční přípravek – z důvodu možného výskytu nepravidelností cyklu nebo krvácení z průniku
 • léky, které jsou metabolizovány cytochromem P450: cyklosporin, terfenadin, triazolam, tolbutamid.

Užívání přípravku Terfimed 250 s jídlem a pitím
Tablety lze užívat s jídlem i nalačno.


Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Terfimed 250 by se měl užívat v těhotenství pouze na doporučení lékaře. Jestli jste těhotná nebo otěhotníte-li během léčby přípravkem Terfimed 250, případně plánujete-li těhotenství, sdělte to, prosím, svému lékaři.
Terbinafin je vylučován do mateřského mléka; proto kojící matky nemají kojit během léčby přípravkem Tefimed 250.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Terfimed 250 nemá žádný nebo nevýznamný účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně v některých případech může terbinafin vzácně způsobit závratě.


3. JAK SE TERFIMED 250 UŽÍVÁ

Vždy užívejte Terfimed 250 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Jaké množství přípravku Terfimed 250 máte užít
Užívejte takové množství přípravku Terfimed 250, jaké Vám určil Váš lékař. Ten rozhoduje, jakou dávku potřebujete.


Děti
Přípravek Terfimed 250 není doporučený k používání u dětí a dospívajících (< 18 let) kvůli nedostatku zkušeností v této věkové skupině.


Dospělí
Obvyklá dávka je jedna tableta (250 mg) jednou denně.


Jak užívat Terfimed 250
Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou. Nekousejte je. Tabletu lze užít s jídlem nebo nalačno.


Jak dlouho užívat Terfimed 250
Váš lékař Vám řekne, jak dlouho byste měl(a) užívat Terfimed 250.


Kožní infekce
Doporučují se následující délky trvání léčby:
- Tinea pedis (plísňové kožní onemocnění nohou - meziprstního, plantárního (plosky)/ mokasínového typu): 2 až 4 týdny
Doporučená délka léčby může být až 6 týdnů.
- Tinea corporis ( plísňové kožní onemocnění postihující trup a končetiny kromě chodidla a dlaně, hřbetu a prstů ruky ): 2 až 4 týdny
- Tinea cruris (plísňové kožní onemocnění v tříselné oblasti): 2 až 4 týdny


Onychomykóza (plísňová infekce nehtů)
U většiny pacientů si účinná léčba vyžádá 6 až 12 týdnů.


Onychomykóza nehtů na rukou
U většiny infekcí nehtů na rukou postačí léčba po dobu šesti týdnů.


Onychomykóza nehtů na nohou
U většiny infekcí nehtů na nohou postačí léčba po dobu dvanácti týdnů.
U pacientů se špatným růstem nehtů se může stát, že léčba bude trvat déle.
K úplnému vymizení všech příznaků a známek infekce může někdy dojít až několik týdnů (v případě postižní kůže) či měsíců (v případě postižení nehtů) po ústupu plísně, která infekci způsobila.


Použití u pacientů se selháváním jater
U této skupiny pacientů použití přípravku není doporučeno.


Použití u pacientů se selháváním ledvin
U této skupiny pacientů použití přípravku není doporučeno.
Bez konzultace s lékařem neměňte dávku, ani neukončujte léčbu.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Terfimed 250, než jste měl(a)
Pokud jste nedopatřením užil(a) nadměrné množství tablet, ihned se poraďte se svým lékařem.
Hlavní příznaky akutní otravy zahrnují nevolnost, bolest břicha, závratě a bolest hlavy. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků či jiný abnormální nežádoucí účinek, ihned se poraďte se svým lékařem.


Jestliže jste zapomněl(a) užít Terfimed 250
Zapomenete-li užít tabletu, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky, může mít i Terfimed 250 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


Je velice důležité, abyste okamžitě uvědomil(a) svého lékaře, pokud:

 • zaznamenáte jakoukoli infekci provázenou příznaky, jako je např. horečka nebo závažné zhoršení Vašeho celkového zdravotního stavu, popř. horečka s projevy lokální infekce – např. bolestí
 • v hrdle, hltanu nebo ústech či močovými potížemi. V tomto případě byste měl(a) okamžitě vyhledat lékaře.
 • Terfimed 250 mg tablety může způsobit úbytek bílých krvinek a snížit Vaši odolnost vůči infekci.
 • Bude vám provedena krevní zkouška, která ukáže, zda netrpíte úbytkem bílých krvinek (agranulocytózou). Je důležité, abyste svého lékaře informoval(a), že užíváte Terfimed 250 mg.
 • během léčby přípravkem Terfimed 250 dojde k náhlému výsevu vyrážky. Ukončete ihned léčbu a informujte svého lékaře.
 • zpozorujete, že Vám žloutne kůže nebo bělmo očí, tmavne moč nebo zesvětlá stolice. V takovém případě ihned přerušte léčbu a informujte svého lékaře.
 • Vás začne bolet v krku a zároveň máte zvýšenou teplotu a zimnici, abnormálně krvácíte nebo špiníte, zaznamenáte jakýkoli závažný kožní problém, nebo též únavu, zmatenost, deprese, úzkost či závratě.
 • v průběhu léčby přípravkem Terfimed 250 zaznamenáte jakékoli příznaky nevysvětlitelné a přetrvávající nevolnosti, žaludečních potíží či ztráty chuti k jídlu, neobvyklé únavy nebo pocitů slabosti.
 • během léčby přípravkem Terfimed 250 se u Vás vyskytnou projevy angioedému, mezi něž patří: otok obličeje, jazyka nebo hltanu, obtíže s polykáním, kopřivka a dechové obtíže. U končete ihned léčbu a kontaktujte svého lékaře.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


Nejčastější nežádoucí účinky (které se mohou vyskytnout u více než jednoho ze 100 pacientů) jsou:

 • pocit plnosti, ztráta chuti k jídlu, žaludeční obtíže (porucha trávení), nevolnost, mírné bolesti břicha a průjem
 • alergické kožní reakce jako kopřivka
 • bolest kloubů nebo svalů
 • bolest hlavy.


Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se u více než jednoho z 1 000, ale u méně než jednoho ze 100 pacientů):

 • ztráta chuti k jídlu, která obvykle odezní během několika týdnů poté, co přestanete užívat tablety.
 • snížení příjmu potravy, které vedlo ke k významnému snížení tělesné hmotnosti v několika málo závažných případech.


Vzácně (u více než jednoho z 10 000, ale u méně než jednoho z 1 000 pacientů) se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

 • přecitlivělost kůže na sluneční záření
 • pocity brnění nebo znecitlivění
 • snížená citlivost
 • závratě
 • jaterní potíže.


Ve velmi vzácných případech (u méně než jednoho z 10 000 pacientů) se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

 • závažné poškození jaterní funkce
 • těžké kožní reakce (které rychle nastupují, mohou se opakovat, mohou se rozšiřovat, mohou vypadat jako vyvýšené drobné kožní útvary - pupínky, mohou být doprovázeny svěděním a horečkou), zhoršení lupénky
 • snížení počtu některých druhů krevních buněk (snížení až vymizení některých bílých krvinek
 • neutropenie, agranulocytóza, nedostatek krevních destiček – trombocytopenie)
 • vypadávání vlasů
 • deprese
 • úzkost
 • závratě
 • únava
 • závažné reakce z přecitlivělosti (otok obličeje, očí nebo jazyka, obtíže při polykání, nevolnost a zvracení, slabost, závrať, dýchací obtíže)
 • propuknutí nebo zhoršení kožního nebo systémového lupus erythematosus
 • menstruační poruchy (krvácení z průniku a nepravidelný cyklus) byly také hlášeny u pacientek užívajících terbinafin souběžně s perorálními antikoncepčními přípravky.


5. JAK TERFIMED 250 UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


Doba použitelnosti
Terfimed 250 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte zneškodňovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Terfimed 250 obsahuje
- Léčivou látkou přípravku je terbinafinum. Jedna tableta obsahuje 250 mg terbinafinum (ve formě terbinafini hydrochloridum).
- Pomocnými látkami jsou sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulóza, hypromelóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát.


Jak Terfimed 250 vypadá a co obsahuje toto balení
Terfimed 250 jsou bílé oválné tablety s půlicí rýhou na obou stranách, dodávané v baleních po 8, 14, 28 nebo 42 tabletách.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčská 1
140 00 Praha 4, Česká republika
Výrobce:
LABORATORIOS LICONSA, S.A.
Av. Miralcampo, No 7, Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
ŠPANĚLSKO
Heumann Pharma
GmbH & Co. Generica KG
Südwestpark 50
90449 Nürnberg
Německo
(pouze v Německu)
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:
- Portugalsko:
Termycol 250 mg Comprimidos
- Česká republika:
Terfimed 250
- Estonsko:
Terbinafine Olainfarm 250 mg
- Francie:
Terbinafine Velvian 250 mg, comprimé sécable
- Německo:
Terbinafin Heumann 250 mg Tabletten
- Nizozemsko:
Terbinafine Terbano 250 mg Tablet
- Maďarsko:
Terbinafine Terbano 250 mg tabletta
- Irsko:
Terbinafine Terbano 250 mg tablets
- Itálie:
Terbinafine Alter "250 mg“ compresse
- Lotyšsko:
Terbinafine Olainfarm 250 mg Tabletes
- Litva:
Terbinafine Olainfarm 250 mg
- Slovinsko:
Terbinafin Terbano 250 mg tablete
- Slovenská republika:
Terfimed 250

 

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 1.11.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.