Příbalový leták PERINALON 4 MG

Humánní léčivý přípravek

Perinalon 4 mg


tablety
perindoprilum erbuminum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.


- Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Perinalon a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Perinalon užívat
 3. Jak se přípravek Perinalon užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Perinalon uchovávat
 6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK PERINALON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Perindopril patří do třídy léčiv nazývaných ACE inhibitory. Tato léčiva působí tak, že rozšiřují cévy, což srdci usnadňuje pumpovat jimi krev.


Přípravek Perinalon, tablety se používá:

 • k léčení vysokého krevního tlaku (hypertenze)
 • k léčení srdečního selhání (stav, kdy srdce není schopno pumpovat dostatek krve k uspokojení požadavků těla);
 • ke snížení rizika srdečních příhod, jako je infarkt myokardu, u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční (stav, kdy je snížena nebo zablokována dodávka krve do srdce) a kteří již byli infarktem myokardu stiženi a/nebo se podrobili operaci, jejímž cílem bylo zlepšit dodávku krve do srdce prostřednictvím rozšíření cév, které tuto dodávku zajišťují.


2. ČEMU MUSÍTE PERINALON UŽÍVAT VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

Neužívejte přípravek Perinalon

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na perindopril nebo na kteroukoli další složku přípravku nebo na jakýkoli jiný ACE inhibitor (viz bod 6);
 • jestliže se u vás někdy při léčbě ACE inhibitory vyskytly symptomy jako je sípání, otok tváře, jazyka nebo hrdla, intenzivní svědění, kožní vyrážky, mdloby nebo točení hlavy nebo pokud se u Vás tyto symptomy vyskytly za jakýchkoli jiných okolností (tento stav se nazývá angioedém);
 • jestliže máte dědičný sklon k otoku tkání nebo otok tkání neznámého původu (hereditární nebo idiopatický angioedém),
 • jestliže jste více než 3 měsíce těhotná.( je také lépe vyhnout se užívání přípravku Perinalon na začátku těhotenství – viz Těhotenství).

Pokud máte za to, že se Vás týká kterákoli z výše uvedených situací, tablety neužívejte. Obraťte se na svého lékaře o radu.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Perinalon je zapotřebí PŘEDTÍM než začnete užívat přípravek Perinalon poraďte se se svým lékařem, jestliže:

 • jste ohrožen/a nadměrným poklesem krevního tlaku. K tomu může mimo jiné dojít pokud trpíte srdečním selháním, poruchou funkce ledvin nebo poruchami rovnováhy solí a tekutin, např. kvůli tomu, že užíváte diuretika (léky zvyšující tvorbu moči) nebo pokud držíte dietu s nízkým obsahem solí nebo v důsledku zvracení nebo průjmu
 • máte stenózu aorty (zúžení hlavní cévy vedoucí ze srdce), stenózu mitrální chlopně (zúžení mitrální chlopně v srdci), hypertrofickou kardiomyopatii (chorobu srdečního svalu) nebo stenózu renální arterie (zúžení tepny dodávající krev do ledviny)
 • během léčby perindoprilem nebo jinými ACE inhibitory máte hypersenzitivní reakce nebo otok tkání (angioedém). Angioneurotický edém se u pacientů s černou barvou pleti vyskytuje častěji, než u pacientů s jinou barvou pleti
 • máte problémy se srdcem
 • máte problémy s játry
 • máte problémy s ledvinami
 • jste na dialýze
 • trpíte kolagenovou chorobou, jako je systémový lupus erythematosus nebo skleroderma
 • držíte dietu omezující příjem solí nebo používáte náhražky solí, které obsahují draslík
 • trpíte cukrovkou, která není dobře zvládána
 • plánujete otěhotnění nebo jste v prvním trimestru těhotenství
 • kojíte

Prosím, oznamte svému lékaři, pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo pokud zamýšlíte otěhotnět).
Užívání přípravku Perinalon se nedoporučuje na začátku těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste více než 3 měsíce těhotná, neboť může vážně ublížit Vašemu dítěti, pokud ho užíváte v tomto období (viz Těhotenství).

Perindopril, tablety se nedoporučují u dětí

Svého lékaře nebo zdravotníky byste měli rovněž informovat, že užíváte přípravek Perinalon pokud se u Vás vyskytne

 • záchvat bolesti na hrudi (angina pectoris )
 • pokud máte podstoupit anestézii a/nebo chirurgický zákrok
 • jestliže jste stižen průjmem nebo zvracením
 • jestliže budete podstupovat desenzitizační léčbu s cílem snížit účinky alergie na včelí nebo vosí žihadlo
 • jestliže máte podstoupit LDL aferézu (což je přístrojové odstranění cholesterolu z Vaší krve)
 • jestliže Váš krevní tlak není dostatečně snížen v důsledku Vaší etnické příslušnosti (zejména u pacientů s černou barvou pleti)
 • jestliže trpíte přetrvávajícím suchým kašlem

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných přípravcích nebo přírodních produktech. Zejména byste měl/a se svým lékařem probrat, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků, abyste se ujistil/a, že je užívání perindoprilu bezpečné:

 • jiné přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku, včetně diuretik (tablet na odvodnění)
 • kalium šetřících diuretik (např. spironolakton, triamteren nebo amilorid); doplňků draslíku a náhražek solí obsahujících draslík
 • přípravky k léčbě cukrovky (inzulin nebo tablety) ke snížení krevního cukru
 • lithium k léčbě mánie nebo deprese
 • přípravky k léčbě duševních poruch, jako je deprese, úzkost, schizofrenie nebo jiné psychózy;
 • allopurinol používaný k léčbě dny
 • imunosupresiva používaná k léčbě autoimunitních poruch (např. revmatoidní artritidy) nebo po transplantaci
 • prokainamid, léčba nepravidelného srdečního rytmu
 • nesteroidní antirevmatika, léky proti bolesti včetně aspirinu (kyselina acetylosalicylová) (pokud je dávka vyšší nebo rovna 3 g/den);
 • přípravky používané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku nebo astmatu (např. efedrin, noradrenalin nebo adrenalin)
 • vasodilatátory, včetně nitrátů (přípravky, které rozšiřují cévy)
 • heparin (lék na ředění krve)
 • zlato (natrium-aurothiomalát), k léčbě artritidy

Pokud si nejste jistý/á, o jaké léky jde, obraťte se na svého lékaře.
Informujte svého lékaře nebo zubního lékaře předtím, než Vám bude podána anestézie nebo než u Vás bude proveden chirurgický zákrok, protože Váš krevní tlak může během anestézie prudce poklesnout.


Užívání perindoprilu s jídlem a pitím
Doporučuje se užívat přípravek Perinalon před jídlem a zapít jej dostatečným množstvím tekutin (např. vody), aby se snížil vliv potravy na způsob fungování léku.
Doplňky stravy nebo substituty solí obsahující draslík by se při používání přípravku Perinalon neměly užívat. Mohlo by to příliš zvýšit hladinu draslíku v krvi. Také velká množství kuchyňské soli (NaCl) v dietě mohou snižovat antihypertenzní účinky přípravku.


Těhotenství a kojení
Těhotenství
Oznamte svému lékaři, pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo pokud zamýšlíte otěhotnět). Váš lékař Vám normálně doporučí ukončit užívání přípravku Perinalon dříve než otěhotníte nebo co možná nejdříve, jakmile zjistíte, že jste těhotná a doporučí Vám užívání jiného léku místo přípravku Perinalon.
Užívání přípravku Perinalon se nedoporučuje na začátku těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste těhotná více než 3 měsíce, neboť může vážně ublížit Vašemu dítěti, pokud je užíván po třetím měsíci těhotenství.


Kojení
Oznamte svému lékaři, jestliže kojíte nebo se chystáte kojit. Užívání přípravku Perinalon se nedoporučuje matkám, které kojí a Váš lékař Vám může vybrat jinou léčbu, pokud si přejete kojit, zejména pokud je Vaše dítě novorozenec nebo předčasně narozené.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádné studie o vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.
Přípravek Perinalon sice neovlivňuje pozornost, nicméně u některých pacientů se mohou objevit různé reakce, jako je točení hlavy nebo slabost vyvolané poklesem krevního tlaku, zejména na začátku léčby nebo při zvýšení dávky. Pokud se u Vás tyto vlivy projeví, může být Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zhoršena.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK PERINALON UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Perinalon lze užívat samotný nebo spolu s jinými léky, které snižují krevní tlak.


Obvyklé dávkování přípravku Perinalon je následující:
Vysoký krevní tlak: obvyklá zahajovací a udržovací dávka při léčbě dospělých je 4 mg jednou denně.
Po měsíci lze tuto dávku zvýšit na 8 mg za den, což je maximální doporučená dávka.
Pokud je Vám 65 let nebo více, je obvyklá zahajovací dávka 2 mg jednou denně. Po měsíci lze tuto dávku zvýšit na 4 mg za den a v případě potřeby na 8 mg za den.
Srdeční selhání: léčbu je nutno zahájit pod přísným lékařským dohledem dávkou 2 mg jednou denně.
Po dvou týdnech ji lze v případě potřeby zvýšit na 4 mg za den.
Stabilní ischemická choroba srdeční: obvyklá zahajovací dávka je 4 mg jednou denně. Po dvou týdnech a pokud je dávka 4 mg dobře snášena, lze tuto dávku zvýšit na 8 mg jednou denně.
Pokud je Vám 65 let nebo více, je obvyklá zahajovací dávka 2 mg jednou denně. Po jednom týdnu lze tuto dávku zvýšit na 4 mg jednou denně a po dalším týdnu na 8 mg jednou denně.
Váš lékař může u Vás před zvýšení dávky na 8 mg provést krevní test, aby zjistil, zda Vaše ledviny řádně fungují.
V případě narušených funkcí ledvin Váš lékař dávku přípravku Perinalon upraví.
Léčba těchto stavů je obvykle doživotní.
Tabletu/y zapijte sklenicí vody, nejlépe je užívejte ve stejnou dobu, ráno, před jídlem. Pokud užíváte tablety na odvodnění (diuretika), může Váš lékař rozhodnout, že jejich dávku při zahájení léčby perindoprilem sníží nebo že je úplně vysadí.
Přípravek Perinalon není vhodný pro použití u dětí.


Jestliže jste užil/a více přípravku Perinalon , než jste měl/a
Jestliže jste užil/a příliš mnoho tablet, ihned se obraťte na nejbližší pohotovost nebo na svého lékaře.
Nejpravděpodobnějším účinkem v případě předávkování je nízký krevní tlak. Pokud k výraznému pokesu krevního tlaku dojde (symptomy jako točení hlavy a mdloby), může pomoci ulehnutí se zdviženými dolními končetinami.


Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Perinalon
Je důležité, abyste svůj lék užíval/a každý den. Pokud však zapomenete užít jednu nebo dvě dávky, další dávku užijte, jakmile si vzpomenete a poté pokračujte jak Vám bylo předepsáno. Dávku nezdvojujte.


Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Perinalon
Pokud hodláte ukončit užívání tohoto léku, vždy se poraďte se svým lékařem. Dokonce i když se cítíte dobře, může být nezbytné, abyste tento lék dál užíval/a.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Perinalon nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Tento nežádoucí účinek se vyskytuje méně často (postihuje méně než 1 z každých 100 osob).
Pokud však zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, ihned se obraťte na svého lékaře:

 • otok tváře, rtů, úst, jazyka nebo hrdla
 • potíže s dechem
 • točení hlavy nebo mdloby
 • neobvykle rychlý nebo nepravidelný srdeční rytmus

Jde o symptomy závažné reakce (angioedém), která se může vyskytnout u všech ostatních léčiv tohoto typu (ACE inhibitory). Musí být ihned léčen, obvykle v nemocnici.


Další možné nežádoucí účinky
Časté (postihují méně než 1 z každých 10 osob):

 • kašel, krátký dech
 • lehké točení hlavy v důsledku nízkého krevního tlaku (zejména po několika prvních dávkách, při zvýšení dávky nebo při současném užívání tablet na odvodnění)
 • bolesti hlavy, točení hlavy, závratě, mravenčení, svalové křeče, poruchy vidění (např. rozostřené vidění, bolest oka), tinitus („zvonění“ v uších)
 • pocit nevolnosti, zvracení, bolesti břicha, změny vnímání chutí, pocit porušeného trávení, průjem, zácpa
 • kožní vyrážky, svědění


Méně časté (postihují méně než 1 z každých 100 osob):

 • změny nálady nebo poruchy spánku
 • bronchospazmus (tíseň na hrudi, sípání a krátký dech)
 • sucho v ústech
 • problémy s ledvinami
 • impotence
 • pocení


Velmi vzácné (postihují méně než 1 z každých 10 000 osob):

 • zmatenost
 • nepravidelný srdeční rytmus, infarkt myokardu a mrtvice (tyto nežádoucí účinky byly u ACE inhibitorů hlášeny v souvislosti s nízkým krevním tlakem)
 • angina pectoris (tíseň na hrudi)
 • eosinofilní pneumonie (vzácný typ pneumonie), rhinitida (ucpaný nos nebo výtok z nosu)
 • pankreatitida (zánět slinivky břišní)
 • hepatitida (zánět jater)
 • erythema multiforme (kožní reakce vznikající v důsledku alergické reakce vyprovokované mnoha různými příčinami)
 • změny krevního obrazu: Váš lékař může rozhodnout o provádění krevních testů v pravidelných intervalech, aby tento jev mohl vysledovat.


Neznámá četnost (frekvenci nelze z dostupných dat určit)

 • hypoglykémie (velmi nízká hladina cukru v krvi)
 • vaskulitida (zánět krevních cév)


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK PERINALON UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Perinalon nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Perinalon obsahuje:
Léčivou látkou je: perindoprilum erbuminum.
PERINALON 2 mg:
Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum2 mg, což odpovídá 1,669 mg perindoprilum.
PERINALON 4 mg:
Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum4 mg, což odpovídá 3,338 mg perindoprilum.
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, silicifikovaná mikrokrystalická celulosa, draselná sůl polakrilinu, oxid křemičitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát a hydroxypropylbetadex.


Jak přípravek Perinalon vypadá a co obsahuje toto balení
Perinalon 2 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety s vyraženým označením „2“ na jedné straně.
Perinalon 4 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým označením „4“ na straně druhé. Tablety lze dělit na 2 stejné poloviny.
ALU/ALU blistr.
Velikosti balení: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 112, 120, 500 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika


Výrobce:
Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
Ljubljana
Slovinsko
LEK S.A.
Sídlo
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
Polsko
Místo výroby
ul. Domaniewska 50 C,
Warszawa
Polsko
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
Barleben
Německo
Salutas Pharma GmbH
Sídlo
Otto-von-Guericke-Allee 1
Barleben
Německo
Místo výroby
Dieselstrasse 5
Gerlingen
Německo

 

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 28.6.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.