Příbalový leták TRIPRIM 200 MG

Humánní léčivý přípravek

Triprim 200 mg


tablety

(trimethoprimum)

 

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 


V příbalové informaci naleznete:

  1. Co je přípravek TRIPRIM a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRIPRIM užívat
  3. Jak se přípravek TRIPRIM užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Uchovávání přípravku TRIPRIM
  6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK Triprim A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku, trimethoprim, patří do skupiny léčiv nazývaných chemoterapeutika. Tyto léky svým účinkem připomínají antibiotika, ale jsou čistě chemického původu.
Trimethoprim působí bakteriostaticky, což znamená, že zastavuje růst bakterií. Je účinný zejména na následující původce infekcí: E. coli, Enterobacter, Haemophilus influenzae, Klebsiella, Proteus, salmonely, stafylokoky a streptokoky.
Triprim se užívá k léčbě akutních (náhlých) a chronických (vleklých) infekcí močového ústrojí a ledvin, při infekcích trávicího ústrojí, případně i k léčbě infekcí dýchacího ústrojí, krční a nosní oblasti, pokud byla prokázána citlivost.
Trimethoprim je vhodný k léčbě dospělých, mladistvých a dětí starších šesti let.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Triprim UŽÍVAT

Neužívejte přípravek TRIPRIM:
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku
- jestliže trpíte poruchami krvetvorby nebo nedostatkem červených krvinek jakéhokoli původu
- při těžkých poruchách jater, ledvin a při žloutence
- jestliže se léčíte protinádorovou chemoterapií
- k léčbě infekcí vyvolaných původci necitlivými na trimethoprim
- v období těhotenství a kojení.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TRIPRIM je zapotřebí:
- jestliže trpíte sníženou funkcí ledvin. V takovém případě Vám lékař podle potřeby sníží dávku přípravku Triprim.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku Triprim a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Triprim zesiluje účinek antikoagulancií (léků proti srážení krve), phenytoinu (lék k léčbě epilepsie) a antimalarik (k léčbě malárie). Rifampicin (antibiotikum k léčbě tuberkulózy a jiných infekčních onemocnění) zkracuje dobu, po kterou je trimethoprim v organizmu, a tím snižuje jeho účinek.
Kombinace trimethoprimu a protinádorových chemoterapeutik zesiluje nepříznivý účinek na kostní dřeň, kombinace s cyklosporinem (lék snižující imunitní reakce) zvyšuje pravděpodobnost poškození ledvin.
Trimethoprim zkresluje výsledky některých laboratorních testů pro stanovení methotrexatu v séru.


Užívání přípravku TRIPRIM s jídlem a pitím

Tablety užívejte nalačno nebo s jídlem, zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek Triprim
nesmí být užíván v době těhotenství. Neužívejte přípravek v období kojení.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK Triprim UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Obvyklé dávkování přípravku je následující:
Děti od 6-12 let obvykle užívají 2x denně 100 mg. Starší děti, mladiství a dospělí 2x denně 150-200mg.
Maximální denní dávka u dospělého nemá přesáhnout 600mg. Doba užívání je obvykle 5-10 dní, resp. přípravek se užívá ještě 2-3 dny po odeznění příznaků infekce.
Výjimečně se doba podávání přípravku může prodloužit na 6 týdnů až 6 měsíců. V takovém případě dospělí, mladiství a děti od 12 let užívají 100 mg jednou denně večer.
Jestliže máte pocit, že účinek TRIPRIM je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku TRIPRIM, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se neprodleně poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít TRIPRIM, užijte dávku, jakmile si vzpomenete. Jestliže se již blíží doba pro další pravidelnou dávku, vyčkejte do této doby a pak pokračujte podle dávkovacího režimu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.


Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TRIPRIM
Přípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech. I když se již cítíte dobře, nepřerušujte léčbu bez vědomí lékaře, onemocnění by se mohlo vrátit.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Triprim nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
V některých případech se může objevit nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, kožní reakce, svědění a teplota, ojediněle poruchy trávicího ústrojí (průjmy, bolesti břicha a nechutenství). Výjimečně dochází, zejména u starších nemocných, k poruchám krevního obrazu. Zcela ojediněle může dojít ke vzniku příznaků podobných zánětu mozkových blan (bolesti hlavy, světloplachost). Případný výskyt těchto nežádoucích účinků oznamte svému ošetřujícímu lékaři.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK Triprim UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek TRIPRIM obsahuje
Léčivá látka: trimethoprimum 100 mg nebo 200 mg v jedné tabletě.
Pomocné látky: mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, povidon, mastek, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, magnesium-stearát, želatina.
Jak přípravek TRIPRIM vypadá a co obsahuje toto balení
Triprim 100 mg: kulaté, bílé tablety se zkosenými hranami, s půlící rýhou na jedné straně. Tabletu lze
dělit na 2 stejné poloviny.
Triprim 200 mg: kulaté, bílé, bikonvexní tablety se snadno dělícím křížem na jedné straně. Čtvrtící kříž
má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určen
k dělení dávky.
Velikost balení:
10, 20 a 50 tablet.


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo


VÝROBCE
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo


Datum poslední revize textu:
5.6.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.