Příbalový leták PARALEN 500 SUP

Humánní léčivý přípravek

PARALEN 500 SUP

čípky
Paracetamolum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek PARALEN 500 SUP musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v případě bolesti poraďte se o dalším postupu s lékařem. Dětem nepodávejte přípravek bez porady s lékařem déle než 3 dny..
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je přípravek PARALEN 500 SUP a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN 500 SUP užívat
  3. Jak se přípravek PARALEN 500 SUP užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek PARALEN 500 SUP uchovávat
  6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK PARALEN 500 SUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

PARALEN 500 SUP obsahuje léčivou látku paracetamol. Paracetamol patří do skupiny léčiv nazývaných analgetika, antipyretika (k tlumení bolesti a snížení horečky).
Čípky PARALEN 500 účinkují tak, že působí proti bolesti a snižují zvýšenou tělesnou teplotu. Čípky jsou zvlášť vhodné pro nemocné se zažívacími obtížemi a pro nemocné
užívající více léků současně.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PARALEN 500 SUP UŽÍVAT

Neužívejte přípravek PARALEN 500 SUP
- jestliže jste alergický(á) ( přecitlivělý(á)) na léčivou látku nebo na některou pomocnou látku přípravku
- jestliže máte onemocnění jater nebo akutní zánět jater
- jestliže máte typ chudokrevnosti zvaný hemolytická anémie.


Pokud si nejste jisti, zda se vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem.
Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky nejsou čípky Paralen 500 vhodné pro děti mladší než 9 let (nebo pro děti s tělesnou hmotností menší než 33 kg).


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PARALEN 500 SUP je zapotřebí pokud

- máte nedostatek enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy
- současně užíváte léky ovlivňující funkci jater
- máte vážné onemocnění ledvin


Pokud si nejste jisti, zda se vás uvedené týká, poraďte se se svým lékařem.
O vhodnosti současného užívání čípků Paralen 500 s jinými léky proti bolesti a nachlazení se poraďte s lékařem.
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.
Při onemocnění ledvin je možno užívat Paralen 500 SUP pouze po poradě s lékařem.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky čípků Paralen 500 a jiných léků současně používaných se mohou navzájem ovlivňovat. Současné používání čípků Paralen 500 a některých léků na spaní, léků proti
epilepsii, některých antibiotik nebo současné pití alkoholu může způsobit poškození jater.
V případě, že užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti současného užívání čípků Paralen 500 s lékařem a bez porady s ním je neužívejte.
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Paralen 500 SUP.


Používání přípravku PARALEN 500 SUP s jídlem a pitím
Přípravek se může zavádět nezávisle na příjmu potravy.
Během léčby přípravkem Paralen 500 SUP nesmíte pít alkoholické nápoje.


Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Těhotné ženy mohou užívat přípravek Paralen 500 SUP jen po poradě s lékařem.
Kojící ženy mohou přípravek užívat 1 den, déle než 1 den mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách).


3. JAK SE PŘÍPRAVEK PARALEN 500 SUP UŽÍVÁ

Jednotlivé a maximální denní dávky dle věku a hmotnosti jsou vyznačeny v tabulce.
Nepřekračujte doporučené dávkování.
Věk Hmotnost
Děti 9–12 let 33–40 kg
Mladiství
12–15 let 40–50 kg
Jednotlivá dávka
1 čípek PARALEN 500
(500 mg paracetamolu) Max. denní dávka
4 čípky PARALEN 500
(2 g paracetamolu)
1 čípek PARALEN 500
(500 mg paracetamolu) 6 čípků PARALEN 500
(3 g paracetamolu)
2/4Mladiství nad
15 let a
dospělí
≤ 50 kg
> 50 kg
1 čípek PARALEN 500
(500 mg paracetamolu)
1–2 čípky PARALEN 500
(500– 1000 mg paracetamolu)
8 čípků PARALEN 500
(4 g paracetamolu)


Dospělí a mladiství (starší 15 let )
1–2 čípky Paralen 500 SUP několikrát denně podle potřeby v časových odstupech nejméně 4 hodin.
Čípek se zavádí do konečníku.
Maximální denní dávka je 8 čípků, nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 čípky (tuto dávku by neměli užívat pacienti s hmotností nižší než 50kg).
Při dlouhodobé terapii (nad 10 dnů) nemá denní dávka překročit 5 čípků.


Mladiství ve věku od 12 do 15 let
1 čípek dle potřeby několikrát denně v 6hodinových intervalech. Interval lze zkrátit v případě potřeby na 4 hod., přičemž nesmí být překročena maximální denní dávka 6 čípků (3 g paracetamolu).


Děti ve věku od 9 do 12 let
1 čípek dle potřeby několikrát denně v 6hodinových intervalech. Interval lze zkrátit v případě potřeby na 4 hod., přičemž nesmí být překročena maximální denní dávka 4 čípky (2 g
paracetamolu).


Nemocní se sníženou funkcí ledvin
Používají po poradě s lékařem nižší dávky v prodlouženém dávkovacím intervalu 6–8 hodin.
Pokud nedojde do 3 dnů ke snížení horečky a do 5 dnů k ústupu bolesti nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek Paralen 500 SUP nepřetržitě déle než 1 týden.
Dítěti nepodávejte čípky Paralen 500 bez porady s lékařem déle než 3 dny.
Při dlouhodobém používání čípků Paralen 500 (několik týdnů) je třeba průběžná kontrola u lékaře.
Během léčby nesmíte pít alkoholické nápoje.


Jestliže jste užil(a) více přípravku PARALEN 500 SUP než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Paralen 500 SUP než Vám předepsal lékař, obraťte se přímo na lékaře nebo lékárníka. Při předávkování nebo náhodném požití čípků dítětem ihned
vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny příznaky předávkování!


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PARALEN 500 SUP
Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi jednotlivými dávkami minimálně 4 hodiny a neužívejte více než maximální denní
dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i PARALEN 500 SUP způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívaní PARALEN 500 SUP se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:


Vzácné (u 1 – 10 z 10 000 léčených):

  • kožní vyrážka, kožní alergie (kožní reakce spojená se zčervenáním, svěděním až vyrážkou)


Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 léčených):

  • poruchy krvetvorby (mohou se projevovat např. zvýšeným sklonem ke krvácivým projevům, vyšší náchylností k infekci, únavou, bolestí hlavy či hučením v uších)
  • zúžení průdušek (bronchospazmus)
  • žloutenka

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK PARALEN 500 SUP UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v původním vnitřním obalu při teplotě do 25 °C.
Přípravek PARALEN 500 SUP nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek PARALEN 500 SUP obsahuje
Léčivá látka: Paracetamolum 500 mg v 1 čípku.
Pomocné látky: čípkový základ.
Jak přípravek PARALEN 500 SUP vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: suspenzní čípky bílé až slabě nažloutlé barvy, torpédovitého tvaru.
Velikost balení: 5 čípků.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

 

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 16.2.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.