Příbalový leták VIRU-MERZ

Humánní léčivý přípravek

Viru-Merz

gel
tromantadini hydrochloridum

 

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

  1. Co je přípravek Viru-Merz a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Viru-Merz používat
  3. Jak se přípravek Viru-Merz používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Viru-Merz uchovávat
  6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Viru-Merz a k čemu se používá

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků.
Viru-Merz se používá k úlevě od počáteční příznaků opakujících se oparů herpes simplex, (např. v případě pálení, bodání, svědění pocitu napětí a bolesti), ve fázi před vznikem
puchýřků.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Viru-Merz používat

Přípravek Viru-Merz nepoužívejte:
V případě přecitlivělosti (alergie) na tromantadin, methylparaben, kyselinu sorbovou nebo na kteroukoli další složku přípravku Viru-Merz.
Jestliže se vyskytla nepřiměřená reakce po předchozí léčbě tromantadinem.
Pokud se objevily puchýřky, zejména pokud již puchýřky praskly.


Upozornění a opatření
Opatrnost je nutná, pokud dojde v průběhu léčby ke zhoršení stávající příznaků nebo se objeví nové opary. V tomto případě byste neměli pokračovat v používání přípravku Viru-Merz a měli byste se poradit o další léčbě s lékařem.
Používání přípravku Viru-Merz gel musí být přerušeno, pokud nedojde k žádnému zlepšení během 2 dnů po zahájení léčby.
Je obtížné rozlišit případné kontaktní alergie, které se vyskytují v místě léčby (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky) a samotné příznaky infekce herpes simplex. To Vás může mylně
přivést k používání další místní léčby zhoršující herpes simplex. V ojedinělých případech byly pozorovány superinfekce a abscesy. V takových případech je nutné ukončit použití přípravku
Viru-Merz gel.


Další léčivé přípravky a přípravek Viru-Merz
K dnešnímu dni nejsou známy žádné interakce.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte/používáte nebo jste užíval(a)/používal(a) jiné léky, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Těhotenství, kojení a plodnost
Těhotenství:
Nejsou k dispozici dostatečné údaje o použití přípravku Viru-Merz v těhotenství. Studie na zvířatech neprokázaly žádné škodlivé účinky na nenarozené dítě. Přesto v těhotenství můžete používat Viru-Merz pouze po konzultaci se svým lékařem a pouze v případě, pokud se Váš lékař domnívá, že je jeho použití nezbytně nutné. Pokud používáte Viru-Merz v průběhu těhotenství, nenanášejte jej na velkou plochu.


Kojení:
Není známo, zda léčivá látka obsažená v přípravku Viru-Merz prostupuje do mateřského mléka. Z bezpečnostních důvodů proto nepoužívejte Viru-Merz během kojení. Pokud je tento
lék používán, má být kojené dítě odstaveno.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Viru-Merz nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Žádná zvláštní opatření nejsou nutná.


Důležité informace o některých složkách přípravku Viru-Merz
Methylparaben může způsobit alergické reakce (i zpožděné).
Kyselina sorbová může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).


3. Jak se přípravek Viru–Merz používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Dávkování:
Pokud lékař neurčí jinak, použijte Viru-Merz 3 - 5krát denně (v případě potřeby častěji). Na postižené oblasti kůže naneste dostatečné množství gelu tak, aby bylo pokryto celé postižené místo, a přípravek lehce vetřete. Léčba má být zahájena co nejdříve po výskytu či opakování typických příznaků infekce herpes simplex, jako jsou pálení, svědění, mravenčení, pocit napětí nebo bolesti, bodání nebo otok postižené oblasti kůže.


Způsob podání:
Kožní podání
Viru-Merz je gel určený pro lehké vtírání do postižených oblastí kůže.
Délka léčby:
Viru-Merz smí být používán pouze do doby, než se objeví první puchýřky (cca 2-3 dny).
Aplikace musí být okamžitě přerušena, pokud se v průběhu léčby zhorší stávající příznaky nebo dojde-li k objevení nových lézí (viz bod 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Viru-Merz používat).
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Viru-Merz je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Viru-Merz nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.
V následující tabulce je pro upřesnění konkrétní klasifikace nežádoucích účinků:
Velmi časté: více než 1 z 10 léčených pacientů
Časté: méně než 1 z 10 ale více než 1 ze 100 léčených pacientů
Méně časté: méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1 000 léčených pacientů
Vzácné: méně než 1 z 1 000, ale více než 1 z 10 000 léčených pacientů
Velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 léčených osob nebo v neznámé frekvenci


Možné nežádoucí účinky:
Méně časté: kontaktní dermatitida (zánět kůže v důsledku alergické reakce).
Během léčby přípravkem Viru-Merz se v důsledku přecitlivělosti kůže (kontaktní dermatitidy) mohou běžně vyskytnout kožní reakce, a to i v případě, že byl dříve produkt dobře snášen.
Takové reakce se projevují jako zřetelné zhoršení příznaků herpetické infekce, například zvýšené svědění, zvýšený pocit bolesti a napětí, zvýšené zarudnutí kůže a tvorba puchýřků.
Je obtížné rozlišit tyto projevy kontaktní dermatitidy vyskytující se v místě léčby a samotné příznaky herpetické infekce. To může pacienta mylně přivést k používání další místní léčby zhoršující herpes simplex. V ojedinělých případech byly pozorovány superinfekce a abscesy (hnisavé puchýřky).
Na základě výsledků četných šetření je výskyt prokázané alergické reakce na tromantadin (kontaktní dermatitidy) hluboko pod 1%.
Jestliže vznikne podezření na kontaktní dermatitidu, má být po odeznění akutních kožních příznaků proveden kožní test s tromantadinem; nejdříve 4 týdny po ukončení léčby.
Pokud se kterýkoli nežádoucí účinek vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, informujte o tom lékaře nebo lékárníka.


5. Jak přípravek Viru - Merz uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za „Použitelné do:“.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


Doba použitelnosti po otevření:
Tento přípravek je možné používat 6 měsíců po prvním otevření.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Viru-Merz obsahuje
Léčivou látkou je tromantadini hydrochloridum (tromantadin-hydrochlorid).
1 g gelu obsahuje 10 mg tromantadin- hydrochloridu.
Pomocnými látkami jsou methylparaben (E218), kyselina sorbová (E200), monohydrát laktózy, nekrystalizující sorbitol 70%, hyetelóza a čištěná voda.


Jak Viru-Merz vypadá a co obsahuje toto balení
Viru-Merz je vyráběn jako průhledný bezbarvý gel.
Viru-Merz je k dispozici v balení obsahujícím 2 g nebo 5 g gelu. Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci:
Merz Pharmaceuticals GmbH
Frankfurt am Main
Německo


Výrobce:
Merz Pharma GmbH & Co KgaA
Frankfurt am Main
Německo

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 27.11.2013

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.