Příbalový leták ANAFRANIL SR 75

Humánní léčivý přípravek

ANAFRANIL SR 75

(Clomipramini hydrochloridum)
potahované tablety s řízeným uvolňováním

 

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Anafranil SR 75 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anafranil SR 75 užívat
 3. Jak se přípravek Anafranil SR 75 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Anafranil SR 75 uchovávat
 6. Další informace


1. CO JE ANAFRANIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku Anafranil SR 75 je klomipramin-hydrochlorid, který patří do skupiny tricyklických antidepresiv.
Přípravek Anafranil SR 75 se užívá k léčbě deprese a poruch nálady. Mezi další psychiatrické stavy, které mohou být léčeny přípravkem Anafranil SR 75, se řadí obsese, záchvaty paniky a fobie (nepřiměřeně silný, neodůvodněný strach), chronické bolestivé stavy a svalová slabost (kataplexie) spojená s opakovanými atakami (záchvaty) ospalosti (narkolepsie) u dospělých. Dále je přípravek určen k léčbě obsesí a nočního pomočování u dětí od 5 let.
Předpokládá se, že přípravek Anafranil SR 75 v mozku buď zvyšuje množství v těle se přirozeně vyskytujících signálních látek (noradrenalin a serotonin) nebo prodlužuje jejich působení.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ANAFRANIL SR 75 UŽÍVAT

Informujte svého lékaře, že

 • jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klomipramin, kterékoli jiné tricyklické antidepresivum nebo kteroukoli další složku přípravku;
 • užíváte léčivé přípravky určené k léčbě deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (inhibitory MAO), inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), serotonin nebo inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu (SNRI);
 • jste prodělal/a srdeční infarkt nebo trpíte závažným onemocněním srdce.

Pokud odpovíte kladně na jakoukoli výše uvedenou otázku, přípravek Anafranil SR 75 pro Vás pravděpodobně není vhodný.
Nejste-li si jistý/á, zda jste alergický/á, poraďte se se svým lékařem.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Anafranil SR 75 je třeba

Svého lékaře byste také měl/a informovat, pokud máte některý z následujících příznaků:

 • přemýšlíte o sebevraždě;
 • máte epileptické záchvaty;
 • Vaše srdce nebije pravidelně nebo máte jiné srdeční potíže;
 • máte schizofrenii nebo jinou duševní poruchu;
 • máte glaukom (zelený zákal, zvýšený nitrooční tlak);
 • trpíte onemocněním jater nebo ledvin;
 • máte poruchu krvetvorby;
 • máte potíže s močením (např. při onemocnění prostaty);
 • máte zvýšenou funkci štítné žlázy;
 • trpíte chronickou zácpou;
 • snadno omdlíváte.


Váš lékař tyto skutečnosti zváží před zahájením léčby přípravkem Anafranil SR 75 i během jejího trvání.
Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje.


Informace pro rodinné příslušníky a ošetřovatele:
Je nutno sledovat, zda Vaše nemocné dítě/pacient neprojevuje známky změn ve svém chování, jako např. úzkost, neklid, poruchy spánku, podráždění, agresivitu, přehnané rozčilení nebo jiné neobvyklé změny, zhoršení deprese nebo neuvažuje o sebevraždě. Jakýkoli takový příznak musíte ohlásit jeho ošetřujícímu lékaři, zejména pokud je závažný, nastoupí náhle nebo se u pacienta dříve neobjevil. Přítomnost těchto příznaků je třeba sledovat každý den, zejména na počátku léčby a při jakékoli změně dávkování; tyto změny
mohou být náhlé.
Tyto změny mohou být spojeny se zvýšeným rizikem sebevražedných úmyslů a sebevražedného chování a naznačují, že je třeba léčbu dobře sledovat, případně změnit.


Užívání přípravku Anafranil SR 75 staršími osobami
Starší osoby obecně potřebují nižší dávky než mladší pacienti a osoby středního věku. Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji. Váš ošetřující lékař Vám poskytne jakoukoli informaci o správném dávkování nebo další potřebné péči.


Užívání přípravku Anafranil SR 75 dětmi
Přípravek Anafranil SR 75 nesmí užívat děti nebo dospívající, není-li jim specificky předepsán. Váš ošetřující lékař Vám poskytne jakoukoli informaci o správném dávkování nebo další potřebné péči.


Těhotenství
Informujte svého lékaře, že jste těhotná nebo kojíte. Přípravek Anafranil SR 75 by neměl být užíván během těhotenství, pokud o tom lékař nerozhodne.
Váš ošetřující lékař s Vámi prodiskutuje potenciální rizika užívání přípravku Anafranil SR 75 během těhotenství.


Kojení
Léčivá látka obsažená v přípravku Anafranil SR 75 přestupuje do mateřského mléka. Matky by během užívání přípravku Anafranil SR 75 neměly kojit.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Anafranil SR 75 může u některých osob způsobit ospalost, snižovat pozornost nebo způsobit rozmazané vidění. Pokud se to stane Vám, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti, které vyžadují plnou pozornost. Pití alkoholu může ospalost stupňovat.


Přípravek Anafranil SR 75 s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek Anafranil SR 75 se může užívat nezávisle na příjmu potravy.
Současné užívání přípravku Anafranil SR 75 s grapefruitem, grapefruitovou nebo brusinkovou šťávou může zvýšit nežádoucí účinky přípravku Anafranil SR 75.
Během léčby tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje.


Důležitá informace o některých složkách přípravku Anafranil SR 75
Přípravek Anafranil SR 75 tablety s řízeným uvolňováním obsahuje ricinomakrogol. Ten může způsobit podráždění žaludku a průjem.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek Anafranil SR 75 může ovlivnit působení mnoha léčivých přípravků, proto může být nutné upravit jejich dávkování nebo je přestat užívat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména, pokud pijete alkohol každý den, pokud změníte své kuřácké návyky nebo užíváte některý z následujících přípravků:
léky užívané na úpravu krevního tlaku nebo choroby srdce, jiná antidepresiva, sedativa (léky na uklidnění), trankvilizéry (přípravky na zlepšení nálady), léky proti křečím (např. barbituráty), antiepileptika (k léčbě epilepsie), antikoagulancia (léky snižující krevní srážlivost), přípravky k léčbě astmatu nebo alergií, léky na
Parkinsonovu chorobu, přípravky k léčbě štítné žlázy, léky užívané k léčbě žaludečních vředů nebo na pálení žáhy jako cimetidin, lék nazývaný terbinafin, podávaný perorálně (ústy) k léčbě plísňových infekcí kůže, vlasů nebo nehtů, přípravky užívané k léčbě poruch pozornosti nebo zvýšené aktivity jako methylfenidát,
perorální antikoncepci, estrogeny (ženské pohlavní hormony), diuretika (přípravky zvyšující vylučování vody a solí ledvinami), léky určené ke snižování hladiny tuku v krvi.


Další bezpečnostní opatření
Pro Vašeho lékaře je důležité kontrolovat Váš zdravotní stav pravidelně, aby mohl upravovat užívanou dávku přípravku a napomoci tak snižování nežádoucích účinků. V rámci těchto kontrol může dělat různé krevní testy, měřit Váš krevní tlak a kontrolovat funkci srdce.
Přípravek Anafranil SR 75 může způsobit sucho v ústech, což může zvýšit kazivost Vašich zubů. Vzhledem k tomu byste během dlouhodobé léčby měl/a pravidelně chodit na zubní prohlídky.
Nosíte-li kontaktní čočky a trpíte podrážděním očí, poraďte se se svým lékařem.
Máte-li podstoupit jakýkoli chirurgický zákrok nebo zubní ošetření, informujte příslušného lékaře nebo zubaře, že užíváte přípravek Anafranil SR 75.
Přípravek Anafranil SR 75 může způsobit, že Vaše kůže bude citlivější na sluneční záření. Vyhýbejte se přímému slunci, noste ochranný oděv a sluneční brýle.


3. Jak se přípravek Anafranil SR 75 užívá

Řiďte se přesně pokyny lékaře. Nikdy nezvyšujte doporučenou dávku.
Váš lékař určí pro Vás nejvhodnější dávkování. Na deprese, poruchy nálady, obsedantně-kompulzivní poruchy a fobie je doporučená denní dávka 75 mg až 100 mg. Léčba záchvatů paniky a neodůvodněného strachu se většinou zahajuje dávkou 25 mg a během několika dnů se dávka zvyšuje až na 100 mg; obvyklá denní dávka na chronické bolestivé stavy je většinou mezi 25 a 150 mg. Na noční pomočování u dětí je denní dávka většinou 25 – 75 mg podle věku dítěte.
Přípravek Anafranil SR 75 je k dispozici pouze ve formě 75 mg tablet s řízeným uvolňováním. Pro dosažení vhodné dávky může být nutné použít jinou lékovou formu přípravku.
Při užívání přípravku Anafranil SR 75 postupujte podle pokynů lékaře. Neužívejte vyšší dávky, ani neužívejte přípravek častěji, než Vám lékař předepsal.
Přípravek Anafranil SR 75 se polyká celý, nesmí se kousat a zapíjí se tekutinou.


Účinky při vysazení léčby přípravkem Anafranil SR 75
Deprese (chorobně pokleslá nálada), obsedantně-kompulzivní poruchy (nutkavé záchvatovité stavy) a chronické úzkostné stavy vyžadují dlouhodobou léčbu přípravkem Anafranil SR 75. Neměňte svou léčbu ani nepřestávejte přípravek Anafranil SR 75 užívat, aniž byste se poradil/a s lékařem. Váš lékař může dávku
snižovat postupně až do úplného vysazení. To by mělo zabránit nežádoucím účinkům, jako je bolest hlavy, pocit na zvracení a celkové obtíže.


Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Anafranil SR 75
Jestliže si zapomenete vzít jednu dávku přípravku Anafranil SR 75, vezměte vynechanou dávku, co nejdříve to bude možné, a pak se vraťte zpět k normálnímu dávkovacímu režimu. Pokud je již téměř čas pro další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v normálním pravidelném užívání léku. S případnými dotazy se obraťte na lékaře nebo lékárníka.


Jestliže jste užil/a přípravku Anafranil SR 75 více, než jste měl/a
Pokud jste náhodou užil/a více tablet přípravku Anafranil SR 75, ihned kontaktujte lékaře. Můžete potřebovat lékařskou péči.
Při předávkování se během několika hodin obvykle objeví následující příznaky: silná ospalost, špatná koncentrace, rychlý, pomalý nebo nepravidelný rytmus srdce, neklid a rozrušení, ztráta svalové koordinace a svalová ztuhlost, potíže s dýcháním, mdloby, zvracení nebo horečka.


4. Možné nežádoucí účinky

Přípravek Anafranil SR 75 může u některých osob vyvolat některé nežádoucí účinky. Ty jsou většinou mírné a ustávají během léčby, když si Váš organismus zvykne na lék. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají nebo Vás obtěžují, poraďte se se svým lékařem.


Některé účinky mohou být závažné
Vyskytne-li se u Vás některý z následujících nežádoucích účinků, navštivte svého lékaře co nejdříve, protože může být nutná lékařská péče: vidění nebo slyšení věcí, které ve skutečnosti nejsou, porucha nervového systému projevující se svalovou ztuhlostí, horečkou a zhoršenou úrovní vědomí, žloutenka, kožní reakce (svědění nebo zarudnutí), časté infekce doprovázené horečkou a bolením v krku (způsobené poklesem počtu bílých krvinek), alergické reakce s nebo bez kašle a obtíže s dýcháním, ztráta koordinace pohybů, vzestup nitroočního tlaku, silné bolesti žaludku, výrazná ztráta chuti k jídlu, náhlé svalové stahy, svalová slabost nebo ztuhlost, potíže s močením, rychlý nebo nepravidelný tlukot srdce, obtíže při řeči, zmatenost, delirium, halucinace, mdloby.


Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)
Velmi častými účinky jsou ospalost, únava, závratě, neklid, zvýšení chuti k jídlu, sucho v ústech, zácpa, rozmazané vidění, třes, bolest hlavy, pocit na zvracení, pocení, nárůst tělesné hmotnosti a sexuální problémy.
Na začátku léčby může přípravek Anafranil SR 75 zvýšit Váš pocit strachu, ale tento účinek většinou vymizí během dvou týdnů.


Některé nežádoucí účinky jsou časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
Častými nežádoucími účinky jsou dezorientace, rozrušení, bušení srdce, špatná koncentrace, poruchy spánku, rozčilení, agresivita, špatná paměť, noční můry, zívání, necitlivost nebo brnění končetin, návaly horka, rozšířené zornice, pokles krevního tlaku spojený se závratí po náhlé změně polohy, zvracení, bolesti břicha, průjem, citlivost kůže na sluneční záření, zhoršení deprese, zvětšení prsů a vytékání mléka, nepříjemná pachuť v ústech, zvonění v uších, podráždění, pocit neúčasti na dění (vidění věcí z daleka).


Některé nežádoucí účinky jsou méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000)
Méně časté nežádoucí účinky jsou horečka a vzestup krevního tlaku.


Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10000)
Mezi velmi vzácné nežádoucí účinky patří otoky (kotníky, ruce i jiné části těla), padání vlasů.
U pacientů ve věku 50 let a starších, kteří užívají léky z této skupiny, je pravděpodobnější výskyt zlomenin.
U některých nežádoucích účinků není známa četnost výskytu
Jedná se o následující nežádoucí účinky: pocit vnitřního neklidu a neodolatelné nutkání být neustále v pohybu, opakované, nedobrovolné a neúčelné pohyby, svalové poruchy, vzestup hladiny prolaktinu (hormon) v krvi a serotoninový syndrom (syndrom vyvolaný zvýšením množství přirozeně se vyskytující signální látky serotonin v mozku, který se projevuje příznaky jako rozrušení, zmatenost, průjem, horečka, zvýšený krevní tlak, nadměrné pocení a rychlý srdeční tep)
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


5. Uchovávání přípravku Anafranil SR 75

- Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Jakýkoli nevyužívaný přípravek vraťte do lékárny.
- Přípravek Anafranil SR 75 uchovávejte při teplotě do 25C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
- Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Předávkováním tímto přípravkem je pro malé děti obzvlášť nebezpečné.


6. Další informace

Co přípravek Anafranil SR 75 obsahuje
Přípravek Anafranil SR 75: 1 potahovaná tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 75 mg léčivé látky clomipramini hydrochloridum
Pomocné látky: Koloidní bezvodý oxid křemičitý, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, kalcium- stearát, hypromelosa, disperze methakrylátového kopolymeru E 30%, hydrogenricinomakrogol 2000, červený oxid železitý, oxid titaničitý, mastek.


Jak přípravek Anafranil SR 75 vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Anafranil SR 75 jsou bikonvexní, potahované tablety ve tvaru tobolky růžové barvy, dělené po obou stranách tablety půlící rýhou, na jedné straně tablety je vyraženo CG/CG, na druhé straně GD/GD.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Přípravek Anafranil SR 75 se dodává ve velikosti balení 20 tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

 

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 27.3.2014.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.