Příbalový leták TRITAZIDE 5 MG/25 MG

Humánní léčivý přípravek

Tritazide 5 mg/25 mg

tablety
ramiprilum/hy­drochlorothia­zidum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Tritazide a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tritazide užívat
 3. Jak se Tritazide užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Tritazide uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE TRITAZIDE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tritazide je kombinací dvou léčivých látek, ramiprilu a hydrochlorothi­azidu.
Ramipril patří do skupiny léků nazývaných ACE inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin). Účinkuje takto: snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které zvyšují krevní tlak uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.
Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků zvaných thiazidová diuretika („odvodňovací tablety“).
Zvyšuje množství vody (moči), kterou Vaše tělo vyloučí. Tímto způsobem se snižuje krevní tlak.
Tritazide se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obě léčivé látky snižují Váš krevní tlak. Používají se společně v případech, kdy léčba jednotlivými látkami nebyla účinná.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRITAZIDE UŽÍVAT

Neužívejte Tritazide:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipril, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku přípravku Tritazide (viz bod 6).
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé přípravky podobné Tritazide (jiné ACE inhibitory nebo léčivé přípravky odvozené od sulfonamidů).

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.

 • jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace.

Léčba přípravkem Tritazide pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá

 • pokud máte závažné potíže s játry
 • pokud máte abnormální množství solí (vápník, draslík, sodík) v krvi
 • pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální arteriální stenóza)
 • v období posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže “Těhotenství a kojení”)
 • pokud kojíte (viz bod níže “Těhotenství a kojení”)
 • pokud užíváte léky na krevní tlak obsahující aliskiren a máte cukrovku
 • pokud užíváte léky na krevní tlak obsahující aliskiren a máte problémy s ledvinami.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte Tritazide. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete Tritazide užívat.

Při užívání Tritazide je zapotřebí zvláštní opatrnosti
Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře:

 • jestli máte problém se srdcem, játry nebo ledvinami
 • jestli máte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik (odvodňovací tablety) nebo dialýzou)
 • jestli budete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace)
 • zda Vám bude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Tritazide jeden den předem – poraďte se proto se svým lékařem
 • zda máte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy)
 • zda užíváte léky na snížení hladiny sodíku v krvi nebo máte onemocnění, které může hladinu sodíku v krvi snižovat. Váš lékař může provádět pravidelné krevní testy, zvláště pro kontrolu sodíku v krvi a to zejména u starších pacientů jestli máte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus erythematodes pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.

Po dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku Tritazide nedoporučuje a jeho užívání po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz bod níže „Těhotenství a kojení“).

Děti
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Tritazide nedoporučuje, protože u této věkové skupiny pacientů nikdy nebyl používán.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete Tritazide užívat.

Vzájemné působení Tritazide s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných přípravků). Je to kvůli tomu, že Tritazide může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku Tritazide .
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit účinek přípravku Tritazide
Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)
Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám zkontroluje krevní tlak.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při současném užívání s přípravkem Tritazide zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.
Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)
Léčivé přípravky, které mohou snížit množství draslíku ve Vaší krvi. To zahrnuje léky na zácpu, diuretika (odvodňovací tablety), amfotericin B (používá se k léčbě mykotických infekcí) a ACTH (používá se pro zjištění, zda Vaše nadledviny správně fungují)

Protinádorové léky (chemoterapie)
Léky na srdce, které upravují např. problémy se srdečním tepem
Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin

Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid
Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren, amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve)
Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon

Doplňky vápníku
Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)
Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).
Kolestyramin (pro snížení tuků v krvi)
Karbamazepin (na epilepsii).
Aliskiren (používá se k léčbě vysokého krevního tlaku).
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tritazide může mít vliv na jejich účinek.
Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín. Tritazide může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po dobu užívání léku Tritazide.
Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Tritazide Vám může zvýšit množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.

Léky snižující napětí svalů
Chinin (na malárii)
Léky, které obsahují jód – mohou být používány např. v nemocnicích při snímkování (rentgen)
Penicilin (na infekce)
Léky k ředění krve, které se polykají (tzv. perorální antikoagulancia), např. warfarin.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než začnete Tritazide užívat.
Testy
Konzultujte užívání léku se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže máte podstoupit vyšetření příštítných tělísek. Tritazide může ovlivnit výsledky vyšetření.
Jestliže sportujete a máte podstoupit dopingový test. Tritazide může pozitivně ovlivnit výsledek testu.

Užívání Tritazide s jídlem a alkoholem
Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Tritazide může způsobit, že budete pociťovat závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v období, kdy užíváte Tritazide, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek léků snižujících krevní tlak.
Tritazide se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.
Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se Tritazide nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství jej dokonce nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé. Otěhotníte-li během léčby přípravkem Tritazide, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na jinou vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.
Pokud kojíte, nesmíte Tritazide užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při léčbě přípravkem Tritazide můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Tritazide, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.

3. JAK SE TRITAZIDE UŽÍVÁ

Vždy užívejte Tritazide přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku
Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu, nejlépe ráno.
Tablety spolkněte a zapijte je tekutinou.
Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množství léku je třeba užívat
Léčba vysokého krevního tlaku
Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.

Starší pacienti
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více TRITAZIDE, než jste měl(a)
Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do nemocnice neřiďte – požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít TRITAZIDE
Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Tritazide nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přestaňte užívat Tritazide a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků – možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou pomoc:
Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na Tritazide.
Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:
Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody

Ztížené dýchání, kašel a horečku trvající 2–3 dny a nechutenství. Může jít o příznaky plicních problémů včetně zápalu plic.
Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.
Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět slinivky břišní).
Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky jsou:
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů)
Bolest hlavy nebo pocit slabosti a únavy
Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Tritazide nebo když začnete užívat vyšší dávku.
Suchý, dráždivý kašel nebo zánět průdušek (bronchitida)
Vyšší hladina cukru v krvi, než je obvyklé – prokazuje se krevními testy. Pokud máte cukrovku, může se zhoršit.
Více kyseliny močové nebo větší množství tuků v krvi, než je obvyklé – prokazuje se krevními testy.
Bolestivé, zarudlé a oteklé klouby.

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů)
Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže
Zčervenání, mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si rychle sednete
Problémy s rovnováhou (vertigo)
Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži (parestézie)
Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti
Poruchy spánku
Depresivní, úzkostné pocity, větší nervozita nebo třes než obvykle
Ucpaný nos, zánět dutin (sinusitida), zkrácený dech
Zánět dásní (gingivitida), otok úst
Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení
Zvonění v uších
Rozmazané vidění
Vypadávání vlasů
Bolest na hrudníku
Bolest svalů
Zácpa, bolest žaludku nebo střev
Špatné trávení nebo pocit na zvracení
Vylučování většího množství tekutiny (moči) za den, než je obvyklé
Intenzivnější pocení než obvykle nebo pocit žízně
Ztráta chuti k jídlu (anorexie) nebo snížení chuti k jídlu, snížený pocit hladu
Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep
Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.
Horečka
Impotence u mužů
Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství hemoglobinu – prokazuje se krevními testy
Změna funkce jater, slinivky břišní nebo ledvin prokázaná krevním testem
Méně draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pa­cientů)
Zvracení, průjem nebo pálení žáhy
Červený oteklý jazyk nebo sucho v ústech
Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.

Další hlášené nežádoucí účinky:
Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Problémy se soustředěním, pocit neklidu nebo zmatenosti
Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)

Zvětšení prsů u mužů
Vznik krevních sraženin
Poruchy sluchu
Slzení očí v menší míře než obvykle
Vidění do žluta
Dehydratace
Otok, bolest a zčervenání tváře (zánět slinné žlázy)
Otok střeva, tzv. “intestinální angioedém”, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a průjmem
Větší citlivost na sluneční záření než obvykle
Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka nebo jiné kožní reakce, jako je červená vyrážka na tvářích a na čele
Kožní vyrážka nebo vznik modřin
Skvrny na kůži a studené končetiny
Problémy s nehty ((například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)
Strnulost těla nebo neschopnost hýbat čelistmi (tetanus)
Slabost nebo křeče ve svalech
Snížená sexuální touha u mužů i žen Krev v moči. Může být příznakem problémů s ledvinami (intersticiální nefritida)
Více cukrů v moči než je obvyklé
Zvýšené množství určitého typu bílých krvinek (eozinofilie) – zjistí se krevními testy
Příliš malé množství krvinek v krvi (pancytopenie) – zjistí se krevními testy
Změny množství iontů (solí), jako je sodík, vápník, hořčík a chlorid v krvi – zjistí se krevními testy
Zpomalené nebo zhoršené reakce
Změny vnímání vůně
Ztížené dýchání nebo zhoršení astmatu
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK TRITAZIDE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Tritazide po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičkách a blistrech. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co TRITAZIDE obsahuje
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg a hydrochlorothi­azidum 12,5 mg
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg a hydrochlorothi­azidum 25 mg
Pomocnými látkami jsou hypromelosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, natrium-stearyl-fumarát.

Jak Tritazide vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety 2.5 mg/12,5 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné tablety s půlící rýhou na obou stranách a vyraženým HNV a logem společnosti. Tabletu lze dělit na stejné poloviny.
Tritazide 2,5 mg/12,5 mg je dodáván v baleních o velikosti 10, 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 60, 98, 99, 100, 300 tablet v PVC/Al blistrech.
Tableta 5 mg/25 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné tablety s půlící rýhou na obou stranách a vyraženým HNW a logem společnosti. Tabletu lze dělit na stejné poloviny.
Tritazide 5 mg/25 mgje dodáván v baleních o velikosti 10, 14, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 98, 99, 100, 300 tablet v PVC/Al blistrech.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
sanofi-aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Německo
sanofi-aventis S.p.A., Strada Statale 17, Km 22, 67019 Scoppito (L’Aquila), Itálie
Léčivý přípravek je schválen v členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP)

pod následujícími názvy:
Rakousko:
Tritazide 2.5 mg/12.5 mg Tabletten, Tritazide 5 mg/25 mg Tabletten
Belgie:
Tritazide 5 mg/25 mg tabletten/com­primés/Tablet­ten
Bulharsko:
Tritace Plus 2.5 mg/12.5 mg таблетки, Tritace Plus 5 mg/25 mg таблетки
Kypr:
Triatec Plus 5 mg/25 mg δισκία
Česká republika
Tritazide 2.5 mg/12.5 mg tablety, Tritazide 5 mg/25 mg tablety
Estonsko:
Cardace Comp 2.5 mg/12.5 mg tabletid
Cardace Plus 5 mg/25 mg tabletid
Finsko:
Cardace Comp 2.5 mg/12.5 mg tabletit
Francie:
Cotriatec 5 mg/12,5 mg comprimés
Německo:
Delix 2.5 Plus 2.5 mg/12.5 mg Tabletten, Delix 5 Plus 5 mg/25 mg Tabletten
Ramilich Comp 2.5 mg/12.5 mg Tabletten, Ramilich Comp 5 mg/25 mg Tabletten
Řecko:
Triatec Plus 2.5 mg/12.5 mg δισκία, Triatec Plus 5 mg/25 mg δισκία
Maďarsko:
Tritace HCT 2.5 mg/12.5 mg tabletta, Tritace HCT 5 mg/25 mg tabletta
Ramipril HCT – ZENTIVA 2.5 mg/12.5 mg tabletta, Ramipril HCT – ZENTIVA HCT 5 mg/25 mg
tabletta
Irsko:
Tritazide tablets 2.5 mg/12.5 g
Itálie:
Triatec HCT 2.5 mg/12.5 mg compresse, Triatec HCT 5 mg/25 mg compresse
Ramipril E Idrocloritiazide sanofi-aventis 2.5 mg/12.5 mg compresse
Ramipril E Idrocloritiazide sanofi-aventis 5 mg/25 mg compresse
Lucembursko:
Tritazide 5/25 mg tabletten/com­primés/Tablet­ten
Nizozemsko:
Tritazide 5 mg/25 mg tabletten
Polsko:
Tritace 2.5 Comb 2.5 mg/12.5 mg tabletki, Tritace 5 Comb 5 mg/25 mg tabletki
Portugalsko:
Triatec Composto 2.5 mg/12.5 mg comprimidos, Triatec Composto Forte 5 mg/25 mg comprimidos
Rumunsko:
Tritace 2.5 Plus 2.5 mg/12.5 mg comprimate, Tritace 5 Plus 5 mg/25 mg comprimate
Slovenská republika:
Tritazide 2.5 mg/12.5 mg tablety, Tritazide 5 mg/25 mg tablety
Slovinsko:
Tritazide 2.5 mg/12.5 mg tablete, Tritazide 5 mg/25 mg tablete
Švédsko:
Triatec Comp Mite 2.5 mg/12.5 mg tabletter, Triatec Comp 5 mg/25 mg tabletter

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 18.1.2014
Tato příbalová informace neobsahuje všechny údaje o Vašem léku. Pokud máte jakékoli otázky nebo si něčím nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.