Příbalový leták TRIAMCINOLON TEVA

Humánní léčivý přípravek

TRIAMCINOLON TEVA

Kožní roztok
Triamcinoloni acetonidum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Triamcinolon TEVA a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon TEVA používat
 3. Jak se Triamcinolon TEVA používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Triamcinolon TEVA uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek obsahuje látky s protizánětlivým, zklidňujícím a dezinfekčním účinkem, které působí proti bakteriální a plísňové infekci a omezují zvýšenou tvorbu rohové vrstvy kůže. Přípravek po nanesení rychle zasychá a účinné látky dobře pronikají do kůže.
Přípravek se používá k léčbě lupénky, zejména při projevech ve vlasaté části hlavy, případně na jiných ochlupených místech těla, na nehtech nebo v místech vlhké zapářky (podpaží, třísla). Dále se používá k léčbě ekzému boltce a zvukovodu, menších ložisek bakteriálních a plísňových ekzémů a svědivých kožních zánětů v ochlupených částech těla.
Přípravek mohou používat dospělí a děti od 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, TRIAMCINOLON TEVA POUŽÍVAT NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

Nepoužívejte přípravek Triamcinolon TEVA

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na triamcinolon nebo na kteroukoli další složku
 • přípravku Triamcinolon TEVA
 • u kožní formy tuberkulózy
 • u virových kožních projevů, jako je opar a plané neštovice
 • u kožních projevů příjice (lues, syfilis)
 • při projevech atrofie (ztenčení) kůže
 • u dětí do 12 let

Přípravek se nesmí nanášet do zevního zvukovodu při protrženém či jinak porušeném ušním bubínku.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Triamcinolon TEVA je zapotřebí

 • jestliže jste těhotná nebo kojíte
 • u dětí (od 12 let): podávání přípravku dětem déle než 2 týdny musí být uváženo lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzájemné působení tohoto přípravku s jinými přípravky není dosud známo.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství:
Přípravek se může po lokální aplikaci vstřebávat do celkového oběhu a zapříčinit vznik abnormalit plodu, a to zejména je-li podáván ve vyšších dávkách, dlouhodobě, a při krytí ošetřené plochy neprodyšným obvazem.

Kojení: Není známo, zda se přípravek vylučuje do mateřského mléka. U těhotných a kojících žen je nutno se vyvarovat nanášení přípravku na velké plochy, dlouhodobého používání (déle než 2 týdny) a krytí ošetřené plochy neprodyšným obvazem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek nemá vliv na vykonávání činností vyžadujících zvýšenou pozornost.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON TEVA POUŽÍVÁ

Triamcinolon TEVA vždy používejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se obvykle používá 2–3 krát denně do zmírnění příznaků, pak 1–2 krát denně do vyhojení. Mezi jednotlivými aplikacemi musí být časový odstup nejméně 4 hodiny.
Ke zvýšení účinku přípravku je po zaschnutí možno potření postiženého místa 1 až 2 krát opakovat.
Přípravek se nesmí aplikovat na jedno místo déle než 10 až 12 dní, zejména v obličeji.
Přípravek se nanáší na postiženou kůži v tenké stejnoměrné vrstvě a lehce se vetře do kůže. Pokud se na postiženém místě kůže odlupuje nebo se tvoří stroupky, je třeba nejdříve kůži opatrně zbavit šupin a stroupků.
Přípravek nesmí přijít do styku se sliznicemi (oči, ústa)!
Neužívejte vnitřně!
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Triamcinolon TEVA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
K nežádoucím účinkům dochází zejména po používání delším než 10 až 12 dní a při nanášení přípravku na rozsáhlé kožní plochy nebo na narušenou kůži (např. škrábáním).
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout dráždění kůže v místě použití, projevující se zarudnutím, svěděním a kopřivkou. Vzácně může dojít k druhotné infekci ošetřované kůže v místě aplikace, zejména při krytí ošetřované plochy neprodyšným obvazem.
Při výskytu těchto projevů přerušte používání přípravku a vyhledejte lékaře.
Při dlouhodobém používání přípravku se může vyskytnout ztenčení kůže, pajizévky (nachově červené jizvy na trupu či končetinách), rozšíření drobných cévek, zvýšená citlivost na světlo, změny v pigmentaci kůže. V obličeji může přetrvávat překrvení s rozšířenými cévkami a nadměrným ochlupením, kolem úst se mohou vyskytnout zánětlivé změny kůže.
Po vstřebání vyšších dávek se mohou objevit i celkové nežádoucí účinky, jako snížená odolnost proti infekcím, otoky, zvýšené ukládání podkožního tuku, zvýšení hladiny cukru v krvi, řídnutí kostí (osteoporóza), menstruační poruchy, útlum růstu u dětí, nervozita, předrážděnost. Dále se mohou vyskytnout poruchy v oblasti zažívacího ústrojí, jako poruchy trávení, pocit nadmutí, ztráta chuti k jídlu, zvracení.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání přípravku nebo jeho podávání dětem poraďte s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

5. JAK PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Triamcinolon TEVA obsahuje

 • Léčivé látky: triamcinoloni acetonidum 20 mg, acidum salicylicum 200 mg, carbethopendecinii bromidum 5 mg v 10 ml.
 • Pomocné látky: dihydrát dinatrium-edetátu, ethanol 96%, čištěná voda.

Jak přípravek Triamcinolon TEVA vypadá a co obsahuje toto balení
Bezbarvá nebo téměř bezbarvá, čirá tekutina, lihového pachu.
Balení: hnědá skleněná lahvička o obsahu 10 ml se šroubovacím uzávěrem a kapací vložkou; krabička.
Velikost balení: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava Komárov, Česká republika Tento příbalový leták byl naposledy schválen : 4.8.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.