Příbalový leták EGILOK SUCC 25 MG

Humánní léčivý přípravek

EGILOK SUCC 25 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním (metoprololi succinas)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je EGILOK SUCC a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EGILOK SUCC užívat
 3. Jak se EGILOK SUCC užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak EGILOK SUCC uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE EGILOK SUCC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

EGILOK SUCC patří do skupiny léčiv nazývané betablokátory.

Používá se k léčbě:
vysokého krevního tlaku, bolesti (tísně) v hrudi způsobené nedostatečným okysličením srdce (angina pectoris), nepravidelného srdečního rytmu (arytmie), stabilizovaného srdečního selhání se symptomy (jako je zkrácení dechu nebo oteklé kotníky), spolu s jinými léky užívanými k léčbě srdečního selhání, palpitací (pocitu, kdy cítíte tlukot svého srdce) způsobených neorganickou (funkční) srdeční poruchou.

Užívá se k prevenci:
dalších srdečních infarktů nebo poškození srdce po srdečním infarktu migrény

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EGILOK SUCC UŽÍVAT

Neužívejte EGILOK SUCC a informujte svého lékaře, jestliže:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metoprolol, jiné betablokátory nebo na kteroukoli další složku přípravku (viz. bod 6),
 • máte poruchu vedení srdečního vzruchu (síňo-komorový blok II. nebo III. stupně) nebo problémy srdečního rytmu (tzv. syndrom chorého sinu),
 • máte neléčené srdeční selhání, proděláváte léčbu vedoucí ke zvýšení srdečních kontrakcí nebo jste v šoku způsobeném srdečním selháním,
 • máte vážné problémy krevního oběhu (vážné poruchy periferního oběhu)
 • máte nízkou tepovou frekvenci (méně než 50/min),
 • máte nízký krevní tlak,
 • trpíte zvýšenou aciditou krve (metabolická acidóza),
 • máte závažné astma nebo chronické obstrukční plicní onemocnění,
 • máte neléčený feochromocytom (vysoký krevní tlak způsobený vzácným nádorem dřeně nadledvin),
 • máte srdeční selhání a Váš krevní tlak stále klesá pod 100 mmHg,

Užíváte některý z uvedených léků (viz. „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“)
inhibitory monoaminooxidázy (MAOI) (na deprese),
verapamil a dilitazam (ke snížení krevního tlaku),
antiarytmika jako disopyramid.

Zvláštní opatrnosti při použití EGILOK SUCC je zapotřebí a informujte svého lékaře, jestliže:

 • máte astma,
 • máte Prinzmetalovu anginu (tíseň na hrudi objevující se obvykle v noci),
 • máte diabetes mellitus (nízká hladina cukru v krvi může být tímto lékem maskována),
 • máte feochromocytom (vysoký krevní tlak způsobený vzácným nádorem dřeně nadledvin),
 • užíváte léky ke snížení alergické reakce. EGILOK SUCC může zvýšit Vaši přecitlivělost na látky, na které jste alergický á, což může vést ke zvýšení závažnosti alergické reakce.
 • máte zvýšenou funkci štítné žlázy, (příznaky jako zvýšený srdeční tep, pocení, třes, úzkost, zvýšená chuť nebo ztráta váhy mohou být tímto lékem maskovány),
 • máte nebo jste měl/a psoriázu (lupénku-vážnou kožní vyrážku),
 • trpíte problémy s krevním oběhem, což může způsobit mravenčení prstů na rukou nebo na nohou a k jejich zbělení nebo zmodrání,
 • trpíte poruchou vedení srdečního vzruchu (srdeční blokáda),
 • máte srdeční selhání a jedno z následujících:
 • nestabilní srdeční selhání (NYHA IV),
 • prodělal/a jste v posledních 28 dnech srdeční záchvat (infarkt) nebo záchvat anginy,
 • sníženou funkci ledvin nebo jater,
 • je Vám méně než 40 nebo více než 80 let,
 • onemocnění srdeční chlopně,
 • zvětšený srdeční sval,
 • prodělal/a jste v posledních 4 měsících operaci srdce.

Budete-li podstupovat anestézii, informujte svého lékaře nebo zubaře, že užíváte metoprolol.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Neužívejte EGILOK SUCC, jestliže už užíváte následující léky:

 • inhibitory monoaminooxidázy (MAOI) k léčbě depresí (může zvýšit účinek na snížení krevního tlaku)
 • jiné léky na snížení krevního tlaku jako verapamil a diltiazem (může způsobit snížení srdečního rytmu nebo zvýšení poklesu srdečního tlaku)
 • antiarytmika jako je disopyramid (může zvýšit riziko nepravidelného nebo zpomaleného srdečního rytmu a může vést ke snížení srdeční funkce)

Prosím, informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době některé z níže uvedených léků, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Následující léky mohou zvýšit účinek na snížení krevního tlaku:

 • cimetidin (na vředy),
 • hydralazin a klonidin (léky ke snížení krevního tlaku),
 • terbinafin (na plísňové infekce),
 • paroxetin, fluoxetin, sertralin (na deprese),
 • hydroxychlorochin (k léčbě malárie),
 • chlorpromazin, triflupromazin, chlorprothixen (antipsychotic­ké léky),
 • amiodaron, chinidin a propafenon (k léčbě nepravidelného srdečního rytmu),
 • difenhydramin (antihistaminikum),
 • celekoxib (na bolest).

Následující léky mohou snížit účinek na snížení krevního tlaku:

 • indometacin (na bolest),
 • rifampicin (antibiotikum).

Další léky, které mohou mít vliv na metoprolol nebo mohou být ovlivněny metoprololem:

 • ostatní betablokátory, např. oční kapky,
 • adrenalin (epinefrin), noradrenalin (norepinefrin) nebo ostatní sympatomimetika,
 • léky užívané k léčbě diabetu; příznaky nízkého krevního cukru mohou být maskovány,
 • lidokain
 • reserpin, alfa-methyldopa, guanfacin, srdeční glykosidy.

Užívání EGILOK SUCC s jídlem a pitím:
Alkohol může zvýšit účinek přípravku EGILOK SUCC na snížení krevního tlaku.

Těhotenství a kojení
EGILOK SUCC se nedoporučuje užívat v průběhu těhotenství nebo kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek EGILOK SUCC může způsobit pocit únavy a závrati. Před řízením motorového vozidla nebo před tím, než budete obsluhovat stoje, se ujistěte, že nejste pod vlivem přípravku, zejména, jestliže Vám byl změněn lék nebo jste užil lék s alkoholem.

3. JAK SE EGILOK SUCC UŽÍVÁ

Vždy užívejte EGILOK SUCC přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívejte přípravek jednou denně ráno společně se sklenicí vody. Tabletu spolkněte celou nebo rozpůlenou. Před spolknutím tabletu nežvýkejte ani nerozkousávejte.

Obvyklé dávkování:
Vysoký krevní tlak:
Jednou denně metoprololi succinas 47,5 mg. V případě potřeby může být dávka zvýšena na 95–190 mg jednou denně.
Bolest (tíseň) na hrudi (angina pectoris):
Jednou denně metoprololi succinas 95–190 mg.
Nepravidelný srdeční rytmus (arytmie):
Jednou denně metoprololi succinas 95–190 mg.
Prevence po infarktu:
Jednou denně metoprololi succinas 190 mg.
Palpitace způsobené srdečním onemocněním:
Jednou denně metoprololi succinas 95 mg. Je-li potřeba, může být dávka zvýšena na 190 mg jednou denně.
Prevence migrény:
Jednou denně metoprololi succinas 95–190 mg.
Pacienti se stabilizovaným sdečním selháním:
Vždy podle pokynů svého lékaře.
Pacienti s jaterním poškozením:
Při vážném jaterním poškození Vám může lékař přizpůsobit dávku. Vždy užívejte podle instrukcí lékaře.
Děti a dospívající:
Vždy používejte EGILOK SUCC u dětí a dospívajících přesně podle instrukcí lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku EGILOK SUCC, než jste měl(a)
Užil(a)-li jste náhodně více než předepsanou dávku, kontaktujte ihned nejbližší zdravotnické zařízení nebo informujte svého lékaře nebo lékárníka. Příznaky předávkování jsou nízký krevní tlak (únava a závrať), pomalý puls, nepravidelný srdeční rytmus, srdeční zástava, dušnost, hluboké bezvědomí, nevolnost, zvracení, modré zbarvení kůže.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek EGILOK SUCC
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji co nejdříve, až si vzpomenete a pokračujte s užíváním jako předtím.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek EGILOK SUCC
Nepřestaňte s užíváním přípravku EGILOK SUCC náhle, neboť to může způsobit zhoršení srdečního selhání a zvýšit riziko infarktu. Změňte dávkování nebo přestaňte užívat přípravek pouze po konzultaci se svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek EGILOK SUCC nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přestaňte s léčbou a kontaktujte ihned svého lékaře, objeví-li se u Vás příznaky alergické reakce, jako je svědivá kožní vyrážka, zčervenání, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla nebo potíže s dýcháním nebo polykáním. Toto jsou velmi vážné, ale vzácné vedlejší příznaky. Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci.
Vyskytne-li se u Vás kterýkoli z následujících nežádoucích účinků nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři:

Velmi časté (u více než 1 z 10 pacientů):
pocit na omdlení při stání způsobený nízkým krevním tlakem, únava.

Časté (u méně než 1 z 10, ale více než u 1 ze 100 pacientů):
pomalý srdeční tep, problémy s udržením rovnováhy (velmi vzácně s omdléváním), studené ruce a nohy, palpitace, závrať, bolest hlavy, nevolnost, průjem, zácpa, bolesti břicha, dušnost při namáhavé fyzické aktivitě.

Méně časté (u méně než 1 z 100 ale u více než 1 z 1 000 paci­entů):
přechodné zhoršení příznaků srdečního selhání,
retence tekutin (otoky),
bolest na hrudi,
pocit jehliček,
svalové křeče,
zvracení (nevolnost),
přibývání na váze,
deprese,
snížená koncentrace,
poruchy spánku (nespavost),
ospalost,
noční můry,
dušnost,
kožní vyrážka,
zvýšené pocení.

Vzácné (u méně než 1 z 1000 ale u více než 1 z 10 000 pa­cientů):
zhoršení diabetu,
nervozita, úzkost,
poruchy vidění,
suchost nebo podráždění očí,
konjunktivitida (zánět očních spojivek),
impotence (neschopnost erekce),
Peyronieova nemoc (plastická indurace penisu),
nepravidelný tlukot srdce,
porucha vedení srdečního vzruchu,
suchost úst,
výtok z nosu,
vypadávání vlasů,
změny ve výsledcích jaterních testů.

Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 pa­cientů):
změny v počtu krevních buněk (trombocytopenie, leukopenie),
poruchy paměti,
zmatenost,
halucinace,
změny nálady,
zvonění v uších,
poruchy sluchu,
změny chuti,
zánět jater (hepatitida),
citlivost na světlo,
zhoršení nebo objevení se lupénky,
svalová slabost,
bolesti kloubů,
nekróza tkáně u pacientů s vážnými poruchami krevního oběhu.

Dojde-li ke zhoršení kteréhokoli z uvedených nežádoucích účinků nebo objeví-li se nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, prosím, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

5. JAK EGILOK SUCC UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co EGILOK SUCC obsahuje léčivou látkou je metoprololi succinas.
Jedna tableta EGILOK SUCC 25 mg obsahuje metoprololi succinas 23,75 mg, což odpovídá metoprololi tartras 25 mg.
Jedna tableta EGILOK SUCC 50 mg obsahuje metoprololi succinas 47,5 mg, což odpovídá metoprololi tartras 50 mg.
Jedna tableta EGILOK SUCC 100 mg obsahuje metoprololi succinas 95 mg, což odpovídá metoprololi tartras 100 mg.
Jedna tableta EGILOK SUCC 200 mg obsahuje metorpololi succinas 190 mg, což odpovídá metoprololi tartras 200 mg.
pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, methylcelulosa, kukuřičný škrob, glycerol, ethylcelulosa a magnesium-stearát
Potah tablety: mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, kyselina stearová a oxid titaničitý (E171)

Jak EGILOK SUCC vypadá a co obsahuje toto balení
EGILOK SUCC 25, 50, 100, 200 jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Balení obsahuje 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50×1, 56, 60, 98 nebo 100 tablet s prodlouženým uvolňováním.
Na trhu nemusí být k dispozici všechna balení přípravku.

Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceutical PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30–38.
Maďarsko

Výrobce
Sofarimex – Indústria Quimica e Farmacêutica, Lda., Cacém, Portugalsko
EGIS Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 17.3.2010

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.