Příbalový leták TOBRADEX OČNÍ MAST

Humánní léčivý přípravek

TOBRADEX

oční mast

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případné další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je TOBRADEX oční mast a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TOBRADEX oční mast používat
 3. Jak se TOBRADEX oční mast používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku TOBRADEX oční mast
 6. Další informace

Léčivé látky jsou: tobramycinum 3 mg a dexamethasonum v 1 g masti.
Pomocné látky jsou chlorbutanol, tekutý parafín a bílá vazelína.
Držitelem rozhodnutí o registraci pro přípravek TOBRADEX oční mast je Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha, Česká republika.
Výrobcem přípravku TOBRADEX oční mast je s.a. Alcon-Couvreur n.v., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgie nebo Alcon Cusí S.A., Camil Fabra 58, El Masnou, Barcelona, Španělsko.

1. CO JE TOBRADEX oční mast A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

TOBRADEX oční mast se používá pro léčbu zánětů a možné infekce ve Vašem oku (očích). Tento zánět může vzniknout jako důsledek oční operace, může být vyvolán infekcí nebo cizím tělískem, které se Vám dostalo do oka nebo dokonce oko poranilo.
TOBRADEX oční mast mohou používat dospělí, mladiství a děti od 1 roku.
TOBRADEX oční mast je kombinací kortikosteroidu a látky působící proti infekci.
Kortikosteroidy (v tomto případě dexamethason) pomáhají preventivně působit proti vzniku zánětu nebo zánět minimalizují. Látka působící proti infekcím (v tomto případě tobramycin) je účinná na celou řadu mikroorganismů, které mohou oko (oči) infikovat.
TOBRADEX oční mast je bílá až téměř bílá homogenní mast, dodávaná v balení obsahujícím tubičku o hmotnosti obsahu 3,5 g a opatřenou plastovým ústím a plastovým uzávěrem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TOBRADEX oční mast POUŽÍVAT

Nepoužívejte TOBRADEX oční mast:

 • Jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na tobramycin a/nebo na dexamethason nebo kteroukoliv další složku přípravku TOBRADEX oční mast.
 • Jestliže trpíte oční infekcí (infekce herpes simplex (opar), oční tuberkulóza, onemocnění oka vyvolaná choroboplodnými houbami, hnisavé záněty oka, ječné zrno). Pouze Váš lékař může určit, jaký přípravek je třeba použít na typ Vaší oční infekce.
 • Jestliže máte zvýšený nitrooční tlak (glaukom).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TOBRADEX oční mast je zapotřebí:

 • Pociťujete-li svědění víčka, dojde-li k jeho otoku nebo jsou-li Vaše oči červené, přerušte léčbu a poraďte se s lékařem.

Lék užívejte tak dlouho, jak Vám Váš lékař předepsal. Pokud se Vaše onemocnění zhorší nebo

 • přetrvává, požádejte o radu svého lékaře.
 • Pokud používáte TOBRADEX oční mast po delší dobu (déle než 24 dnů), můžete být náchylnější k jiným očním infekcím a to může zpomalit hojení očních poranění.

Při výskytu oční infekce byste neměli nosit kontaktní čočky.
Dlouhodobé užívání nebo zvýšená frekvence podávání může vést k oční hypertenzi / glaukomu.
U citlivých pacientů se může zvýšený nitrooční tlak objevit i po obvyklém dávkování.
Je možné, že bude potřeba, aby Vám lékař kontroloval v průběhu léčby Váš nitrooční tlak. Je třeba, abyste se řídili pokynem svého lékaře.
U dětí mladších jednoho roku nebylo bezpečné užití přípravku prokázáno. Při podávání léku dětem starším než jeden rok je třeba dodržet pokyny lékaře.

Těhotenství a kojení:
Než začnete brát jakékoliv léky, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Po aplikaci přípravku TOBRADEX oční mast může být Vaše vidění nějakou dobu zastřené. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud tento stav neodezní.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

3. JAK SE TOBRADEX oční mast POUŽÍVÁ

TOBRADEX oční mast používejte vždy přesně podle pokynu lékaře. Nejste-li si jist(a), ověřte si pokyny pro užívání u svého lékaře nebo lékárníka.
Obvyklá dávka je malé množství masti (sloupeček o délce zhruba 1,5 cm), nanesený do spojivkového vaku (spojivkových vaků) postiženého oka (postižených očí) třikrát až čtyřikrát denně. Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho bude Vaše léčba trvat.
TOBRADEX oční mast používejte pouze do očí.

JAK SE TOBRADEX oční mast POUŽÍVÁ (pokračování)
Jaké množství použít

 1. Připravte si tubičku s přípravkem TOBRADEX oční mast a zrcátko.
 2. Umyjte si ruce.
 3. Odšroubujte uzávěr.
 4. Tubičku uchopte mezi palec a ukazováček.
 5. Zakloňte hlavu. Stáhněte si víčko čistým prstem dolů tak, aby se mezi víčkem a okem vytvořila jakási “kapsa”. Do této kapsy se pak aplikuje sloupeček masti (obrázek 1).
 6. Přibližte se ústím tuby k oku. Pomůže-li Vám to, použijte zrcátko.
 7. Nedotýkejte se ústím tuby oka, okolních tkání nebo jiných povrchů. Ústí tuby masti by se mohlo kontaminovat.
 8. Lehce stlačte tubu a vytlačte sloupeček masti (obrázek 2).
 9. Po použití přípravku TOBRADEX oční mast uvolněte spodní víčko a několikrát mrkněte, abyste zajistili pokrytí celého povrchu oka mastí. Lehce oko (oči) na několik sekund zavřete – tím se pomůže zabránit přípravku TOBRADEX oční mast v proniknutí do dalších částí těla.
 10. Pokud nanášíte mast do obou očí, opakujte postup i pro druhé oko.

11 Okamžitě po použití nasaďte na tubu pevně uzávěr. 12. Používejte vždy jen jednu tubu.

Jestliže se Vám nepodaří umístit mast do oka, zkuste to znovu.
Pokud zapomenete použít TOBRADEX oční mast v pravidelnou dobu, naneste do oka jednu dávku ihned jakmile si vzpomenete. Blíží-li se však již okamžik další aplikace masti, zapomenutou dávku úplně přeskočte a pokračujte podle pravidelného schématu. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Pokud použijete více přípravku TOBRADEX oční mast, než jste měl(a):
Je-li to nezbytné, lze TOBRADEX vypláchnout z oka (očí) vlažnou vodou.
Používáte-li ještě jiný oční lék, je třeba, abyste mezi jednotlivými aplikacemi zachovali interval deset až patnáct minut a mast aplikovali jako poslední.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Stejně jako každý jiný lék může i TOBRADEX oční mast vykazovat určité nežádoucí účinky.

Časté nežádoucí účinky
Účinky na oči: nepříjemné pocity (přechodné pálení nebo bodání po aplikaci).
Méně časté nežádoucí účinky
Účinky na oči: svědění oka, vysoký tlak v oku, zčervenání oka, otok víčka, zvýšené slzení, svědění víčka.
Pokud nejsou nežádoucí účinky závažné, můžete mast brát i nadále. Máte-li z dalšího používání obavy, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU TOBRADEX

4 týdny po prvním otevření tuby je třeba její obsah zlikvidovat, aby se zamezilo infekci. Zapište si proto do níže uvedeného místa datum otevření tuby.

Otevřeno:
Tobradex oční mast uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Tubu udržujte pevně uzavřenou.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti (označené ‘Exp’) na tubě a na krabičce.

6. DALŠÍ INFORMACE

Veškeré informace ohledně tohoto léčivého přípravku Vám poskytne místní zastoupení společnosti Alcon.
Česká republika
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4
Tel: + 420 225377300

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 19.12.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.


Upozornění: Výše uvedené údaje mají pouze informační charakter. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

O správném dávkování nebo nežádoucích účincích se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.